loading...

Procesul de elaborare a structurii organizatorice

            Procesul de elaborare a structurii parcurge cinci etape descrise în continuare:
            I. Analiza obiectivelor firmei
            Aceastǎ analizǎ se axeazǎ pe obiectivele fundamentale şi cele derivate ale firmei. Prin aceastǎ analizǎ se contureazǎ conţinutului şi importanţa fiecǎrei funcţiuni a firmei şi conţinutului funcţiilor managementului. Tot acum şi în strânsǎ legǎturǎ cu analiza obiectivelor se realizeazǎ şi o investigaţie referitoare la produsele, serviciile şi lucrǎrile ce urmeazǎ a fi prestate.

            II. Definirea activitǎţilor necesare şi stabilirea conţinutului lor
            Se stabilesc activitǎţile ce urmeazǎ sǎ se desfǎşoare în cadrul firmei pentru obiectivele deja conturate. Pentru aceasta se determinǎ, pentru fiecare activitate principalele sarcini şi atribuţii ce urmeazǎ a fi realizate precum şi sistemul informaţional corespunzǎtor.
            III. Constituirea compartimentelor
            În aceastǎ etapǎ se realizeazǎ o grupare a compartimentelor pe manageri (Exemplu: Compartimentele subordonate managerului general, compartimentele subordonate directorului comercial, directorului economic, de producţie etc.).
            Tot acum se reglementeazǎ legăturile organizaţionale dintre compartimente. În acest proces de grupare trebuie sǎ avem în vedere câteva criterii:
-          compartimentele cele mai importante vor fi subordonate managerului general (Exemplu: compartimentul personal-organizare, planificare, producţie, juridic);
-          prevenirea apariţiei discrepanţelor între ponderile ierarhice prin asigurarea repartizǎrii corecte a competenţelor, sarcinilor şi responsabilitǎţilor între managerii firmei;
-          scurtarea comunicaţiilor prin introducerea pe cât posibil a formelor de comunicare oralǎ.
Tot în aceastǎ etapǎ se determinǎ volumul de muncǎ necesar şi principalii factori de influenţǎ asupra fiecǎrei activitǎţi. Pe aceastǎ bazǎ se stabileşte numǎrul de personal necesar şi structura acestuia pe fiecare activitate.
La constituirea propriu-zisǎ a compartimentelor se au în vedere câteva aspecte:
-          stabilirea corectǎ a personalului necesar pentru fiecare activitate (Exemplu: cât personal este necesar pentru activitatea de producţie, comercialǎ etc.);
-          studiul necesitǎţilor şi posibilitǎţilor de grupare a activitǎţilor (Exemplu: gruparea activitǎţii de aprovizionare cu cea de transport, cea financiarǎ cu cea de contabilitate);
-          stabilirea normelor unitare de compartimentare şi a celor de personal.
IV. Stabilirea propriu-zisǎ a structurii organizatorice
În acest scop se au în vedere principiile de concepere a structurii organizatorice, cât şi cerinţele de raţionalitate şi economicitate. Se desfǎşoarǎ câteva acţiuni:
-          plasarea compartimentelor în cadrul structurii şi stabilirea legǎturilor dintre ele;
-          alegerea tipului de structurǎ organizatoricǎ consideratǎ cea mai potrivitǎ;
-          elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.) şi a fişelor posturilor.
V. Evaluarea structurii
Aceasta constǎ în douǎ proceduri:
a)      Evaluarea funcţionalitǎţii structurii organizatorice
b)     Evaluarea laturii constructive a structurii organizatorice (a configuraţiei structurii)
a)      Evaluarea funcţionalitǎţii structurii organizatorice
Urmǎreşte trei obiective:
-          determinarea gradului în care structura organizatoricǎ corespunde cu obiectivele firmei;
-          evidenţierea capacitǎţii structurii organizatorice de a acoperi necesitǎţile de funcţionare ale firmei în concordanţǎ cu cerinţele preconizate;
-          constatarea gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificǎrile intervenite în cadrul firmei sau apǎrute în mediul ambiant.

b)     Evaluarea laturii constructive a structurii organizatorice (a configuraţiei structurii)
Constǎ în aprecierea numǎrului de compartimente şi niveluri ierarhice prevǎzute în structurǎ şi evaluarea ponderilor ierarhice pe funcţiuni, pe activitǎţi, compartimente.
Evaluarea structurii organizatorice se raporteazǎ la particularitǎţile firmei şi la alte firme identice ca profil.
Trebuie sǎ menţionǎm cǎ structura organizatoricǎ nu este imuabilǎ. Ea trebuie sǎ fie modificatǎ şi adaptatǎ periodic strategiilor firmei şi modificǎrilor ce apar în activitatea firmei şi modificǎrilor mediului ambiant. Aceastǎ modificare şi adaptare periodicǎ  se numeşte reactualizarea structurii organizatorice.
Dacǎ structura organizatoricǎ nu s-ar modifica şi nu ar fi actualizatǎ la noile condiţii am avea o structurǎ anchilozatǎ, care ar afecta întregul sistem de funcţionare a firmei.loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor