loading...

marți, 11 aprilie 2017

Acte normative care reglementeaza activitatea IMM-urilor din Romania rolul si importanta IMM-urilor

Principalul act normativ în vigoare – legea nr. 133 / 20 iulie 1999, cu modificările ulterioare – privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, reglementează activitatea unor categorii de agenţi economici care se înscriu în cest act normativ.
Legea este publicată în Monitorul Oficial nr. 349 / 23 iulie 1999. prevederile acestui act normativ se aplică IMM-urilor cu capital integral privat care realizează o cifra de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 mil. euro. Aceste prevederi se aplică şi acelor categorii de întreprinzători autorizaţi prin Decretul de Lege nr. 54 / 90, precum şi asociaţiilor familiale.
Nu se încadrează în prevederile acestei legi următoarele categorii:
1- Societăţile comerciale care au ca acţionari sau asociaţi persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiţii:
a) au peste 250 de angajaţi;
b) deţin peste 25% din capitalul social.
2- Anumite categorii de societăţi, şi anume:
a) bancare;
b) de asigurare şi reasigurare;
c) de administrare a fondurilor financiare de investiţii;
d) de valori mobiliare;
e) cu activităţi exclusive de comerţ exterior.
În ce priveşte avantajele reglementate prin lege acordate IMM-urilor, Guvernul, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, şi autorităţile locale sunt obligate să acorde sprijin IMM-urilor vizând următoarele:
1)      facilitarea accesului la reţelele de transport şi comunicaţii;
2)      asigurarea furnizării de energie, gaze, apă şi alte utilităţi publice necesare activităţii acestora;
3)      acces la activele disponibile ale regiilor autonome sau societăţilor comerciale ori companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, în anumite condiţii reglementate în cuprinsul legii;
4)      reduceri cu până la 50% pentru garanţiile cerute în achiziţiile publice de bunuri materiale, lucrări şi servicii;
5)      posibilitatea de a participa la licitaţiile organizate de regiile autonome, societăţile comerciale, companiile naţionale şi instituţiile publice, cu drept de preemţiune (prima licitaţie doar cu participarea IMM-urilor);
6)      suportarea de la bugetul statului pe bază de programe a costurilor pentru serviciile de informare, asistenţă, cercetare şi inovare tehnologică, precum şi a unor programe de pregătire profesională destinate managerilor şi angajaţilor din cadrul IMM-urilor;
7)      scutirea de la plata unor taxe vamale pentru maşini, instalaţii, echipamente industriale care se suportă în vederea dezvoltării activităţilor proprii de producţie şi servicii;
8)      reducerea impozitului pe profit în proporţie de 20%, în cazul în care se creează noi locuri de muncă.
Totodată, în sprijinul IMM-urilor, prin Hotărâre Guvernamentală s-a înfiinţat fondul Naţional de Garantare a Creditelor, cu filiale în fiecare reşedinţă de judeţ, al cărui capital se exprimă în acţiuni nominative (1 mil ROL / acţiune).
Microîntreprinderile sunt supuse unor reglementări speciale. Noutatea în ceea ce priveşte modalitatea de impozitare a fost adusă de Ordonanţa Guvernului 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată de Legea 111/12.04.2003.
Conform acestor reglementări, în categoria microîntreprinderilor intră persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ, la 31 decembrie anul precedent, următoarele condiţii:
a)     sunt producătoare de bunuri materiale, prestatoare de servicii şi/sau desfăşoară activitate de comerţ;
b)      au de la până la 9 salariaţi inclusiv;
c)      au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de până la 100000 euro inclusiv;
d)     au capital integral privat.

Promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi mijlocii din România reprezintă misiunea CNIPMMR – Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România. Principalele sale obiective sunt:
-          Apărarea şi promovarea intereselor IMM-urilor private la nivel internaţional, naţional şi local;
-          Promovarea şi apărarea intereselor întreprinderilor private în relaţia cu autorităţile publice precum şi cu alte organisme şi organizaţii din România şi din străinătate;
-          Stimularea, prin modalităţi specifice, a privatizării şi a înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat sau cu participare străină.
CNIPMMR este membru în cele mai importante organizaţii internaţionale de IMM-uri şi colaborează cu asociaţii similare din alte ţări.
Rolul şi importanţa IMM-urilor decurg din următoarele trăsături ale acestora:
-          oferă noi locuri de muncă;
-          favorizează inovarea şi flexibilitatea;
-          se constituie practic în locuri unde personalul se perfecţionează şi se poate îndrepta apoi spre întreprinderile mari;
-          stimulează concurenţa;
-          ajută la buna funcţionare a întreprinderilor mari pentru care prestează diferite servicii sau produc diferite subansamble;
-          fabrică produse şi prestează servicii în condiţii de eficienţă etc.
Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...