loading...

marți, 28 februarie 2017

Elaborarea strategiilor economice a firmei de comert turism

Metodologia de elaborare a strategiilor firmei de comerţ turism cuprinde douǎ pǎrţi:
Partea I:  Premise ale elaborǎrii strategiei economice
Partea II: Etapele procesului de elaborare a strategiei economice

5.1. Premise ale elaborǎrii strategiei economice
Pentru a corespunde cerinţelor unor strategii economice performante, elaborarea strategiilor trebuie sǎ respecte patru premise:
a)      Srategiile sǎ fie fundamentate pe temeinice prognoze (tehnologice, economice, organizatorice) efectuate de colective şi persoane cu o înaltǎ pregǎtire.
b)      Fundamentarea strategiilor pe cercetǎri de marketing pentru a se cunoaşte aprofundat volumul şi structura cererii pe piaţa pe care acţionǎm cu scopul anticipǎrii evoluţiilor viitoare ale cererii pe o perioadǎ cât mai lungǎ.
c)       Abordarea sistemicǎ a ansamblului aspectelor implicate în procesul dezvoltǎrii firmei. Aceasta presupune ca firma de comerţ turism sǎ fie tratatǎ ca un sistem, iar strategia ca o rezultantǎ a variabilelor din cadrul sǎu şi a factorilor din mediul înconjurǎtor.
d)      Folosirea în toate etapele elaborǎrii şi implementǎrii  strategiei a formelor de management participativ. Aceasta presupune atragerea tuturor factorilor decizionali în procesul de fundamentare şi aplicare a strategiei. Strategia nu poate fi doar emanaţia unui şef. Ea este inspiratǎ de întreaga echipǎ de conducere şi de toţi colaboratorii care pot participa la elaborarea, fundamentarea şi implementarea ei.

5.2. Etapele procesului de elaborare a strategiei economice
Elaborarea strategiei economice a firmei de comerţ turism este un proces complex care parcurge mai multe etape:
Etapa 1 – Evaluarea factorilor strategici
Etapa 2 – Formularea obiectivelor strategice
Etapa 3 – Elaborarea variantelor de strategie
Etapa 4 – Implementarea strategiei
Etapa 5 – Evaluarea strategiei şi controlul

Etapa 1 -  Evaluarea factorilor strategici
Fundamentarea strategiei are ca punct de plecare douǎ aspecte:
-          evaluarea potenţialului de care firma dispune (natural, material, uman, financiar);
-          evaluarea factorilor de mediu în care firma acţioneazǎ.
În aceastǎ primǎ etapǎ firma trebuie sǎ precizeze şi sǎ analizeze urmǎtorii factori
strategici:
a)      Firma însǎşi ale cǎrei resurse şi poziţie deja obţinute indicǎ posibilitǎţile de evoluţie certe invalidând alte orientǎri posibile. Analiza firmei poate evidenţia resursele interne insuficient valorificate a cǎror atragere şi utilizare pot duce la îmbunǎtǎţirea performanţelor.
b)     Concurenţa ale cǎrei stǎri şi situaţii şi evoluţii permit evidenţierea punctelor forte şi a factorilor de reuşitǎ a firmei în cadrul fiecǎrui segment de piaţǎ. Analiza concurenţei trebuie sǎ urmǎreascǎ activitǎţile, produsele, obiectele de activitate ale firmelor concurente, costurile realizate şi preţurile practicate de acestea cât şi calitatea şi structurile utilizate.
c)      Piaţa cǎreia trebuie sǎ i se evalueze tendinţele de evoluţie atât cantitativ, calitativ şi structural. Se va urmǎri în ce mǎsurǎ produsele pe care le comercializeazǎ sunt în concordanţǎ cu tendinţele de evoluţie exprimate pe piaţǎ.

 Etapa 2 – Formularea obiectivelor strategice
            Obiectivele strategice ale firmei de comerţ turism sunt multiple, diverse, uneori greu de precizat. Utilizarea obiectivelor în cadrul strategiilor urmǎreşte o bunǎ cunoaştere a acestora. Obiectivele incluse în strategii pot fi de mai multe categorii:
a)      în funcţie de amploarea activitǎţii vizate obiectivele strategice pot fi:
-          Obiective globale. Ele vizeazǎ ansamblul activitǎţii firmei şi sunt formulate de regulǎ în legǎturǎ cu profitul pe care firma trebuie sǎ-l obţinǎ într-o perioadǎ de timp.
-          Obiective parţiale. Ele sunt derivate din obiectivele globale şi se referǎ la sectoare distincte ale activitǎţii (producţie, aprovizionare, desfacere).

b)     În funcţie de orizontul de timp pentru care sunt stabilite obiectivele :
-          Obiective nedeterminate . ele nu au o referire precisǎ la o perioadǎ de timp anume (de exemplu, obiectivul asigurǎrii unei calitǎţi înalte a serviciilor comerciale este un obiect nedeterminat întrucât este este urmǎrit în permanenţǎ);
-          Obiective determinate. Acestea sunt formulate pentru un orizont de timp determinat.

c)      Dupǎ intensitatea obiectivelor existǎ trei categorii:
-          Obiective de maximizare. Obiectivul este formulat astfel încât sǎ exprime nivelul maxim posibil de atins într-o perioadǎ în domeniul vizat (de exemplu maximizarea profitului la activitatea de alimentaţie publicǎ de la 10 miliarde lei la 14 miliarde lei într-un an).
-           Obiective de optimizare. Avem în vedere mai multe obiective al cǎror efect este conjugat (de exemplu optimizarea profitului unui complex hotelier prin realizarea câtorva obiective :  creşterea gradului de utilizare a capacitǎţii de cazare cu 10%, ridicarea nivelului serviciilor la activitatea de alimentaţie publicǎ, scǎderea numǎrului de personal corelat cu ridicarea nivelului de pregǎtire a acestuia).
-          Obiective de satisfacţie. De regulǎ, aceste obiective au în vedere asigurarea unor cerinţe minime pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ produsul/serviciul vizat (un nivel minim de calitate, un nivel minim al serviciilor, un nivel minim de design, un nivel minim de fiabilitate) care sǎ asigure satisfacerea consumatorului.
Obiectivele strategice trebuie să îndeplinească câteva cerinţe:
-          Să fie realiste . Să fie formulate fără a scăpa din context realitatea şi obiectivele firmei ;
-          Să fie mobilizatoare, ambiţioase, stimulative, astfel încât să nu permită relaxarea eforturilor;
-          Să fie tangibile (să poată fi realizabile) în condiţiile date ;
-          Să fie comprehensibile (să fie uşor de coordonat şi executat).

Etapa 3 - Elaborarea variantelor de strategie
Această etapă urmăreşte formularea unor variante corecte de strategie şi alegerea din mai multe variante a strategiei cea mai avantajoasă. Această etapă cuprinde o serie de activităţi desfăşurate de o serie de specialişti din diverse domenii (management strategic, finanţe, analiză economică, marketing, prognoză). Alegerea variantei strategice este rezultatul unei munci participative de un înalt nivel profesional. Este cea mai dificilă etapă de care depinde succesul elaborării şi implementării strategiei.

Etapa 4 – Implementarea strategiei
            Această etapă necesită stabilirea măsurilor prin intermediul cărora să se acţioneze asupra factorilor de natură economică cu scopul de a se asigura condiţiile cele mai bune pentru punerea în aplicare a strategiilor adoptate.

Etapa 5 – Evaluarea strategiei şi controlul
În această etapă trebuie analizate două aspecte: evaluarea şi controlul strategiei.
A.      Evaluarea strategiei trebuie să se facă pe baza unor criterii obiective de apreciere care trebuie să stabilească:
b)      compatibilitatea;
c)      consonanţa;
d)      avantajul aplicării;
e)      fezabilitatea strategiei alese.
a)      Analiza compatibilităţii strategiei trebuie să stabilească dacă strategia adoptată corespunde scopurilor stabilite de către firmă, că nu conduce la conflicte între compartimentele structurii organizatorice şi că poate da un impuls corespunzător cooperării între compartimente în vederea realizării strategiei.
b)      Consonanţa  presupune existenţa unui acord între conţinutul strategiei şi tendinţele majore din mediul înconjurător ce ar putea afecta condiţiile aplicării strategiei alese.
c)      Analiza avantajului aplicării strategiei  trebuie sa demonstreze aplicarea strategiei adoptate oferă firmei avantaje în raport cu celelalte firme concurente cu scopul obţinerii unei poziţii mai bune pe pieţele respective şi sub aspectul valorificării a resurselor mai bune.
d)      Fezabilitatea strategiei trebuie să confirme că strategia este realizabilă (fezabilă) şi că strategia aplicată va conduce la amplificarea funcţionalităţii firmei conducând la valorificarea superioară a resurselor existente (resurse umane, financiare, materiale).
B.  Controlul aplicării strategiei trebuie să se efectueze cu regularitate şi rigurozitate având rolul de a scoate la iveală riscurile şi dificultăţile în aplicarea şi adoptarea de măsuri pentru redresarea situaţiei atunci când este cazul.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...