loading...

Elaborarea proiectului de buget

În general, proiectul bugetului de stat este elaborat de puterea executivă (guvern) prin subsistemul instituţiilor publice aflate în subordinea acestuia.
La elaborarea proiectului de buget se au în vedere obiectivele programului de guvernământ al partidului (coaliţiei de partide) care deţin majoritatea parlamentară şi analizele efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor sau de alte organe de specialitate cu privire la: evoluţia economiei, factorii care au determinat sau pot genera schimbări în mărimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare etc.
Pornindu-se de la aceste obiective se pune problema stabilirii concordanţei între necesarul de resurse bugetare (cheltuieli) şi posibilităţile de acoperire ale acestora. De regulă, necesarul de resurse bugetare este mai mare decât posibilităţile de acoperire a acestora. Pentru realizarea acestei concordanţe se impune ajustarea obiectivelor programului guvernamental în raport cu constrângerile de natură financiară.
În România, elaborarea proiectului de buget este un atribut al organelor executive ale statului – Guvernul, ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice centrale de stat. Atribuţiile de elaborare, finalizare şi prezentare către Guvern a proiectului de buget le are Ministerul Economiei şi Finanţelor care împreună cu instituţiile de prognoză, cu Banca Naţională, cu ordonatorii principali de credite stabileşte pe baza programului de guvernare premizele de la care se porneşte în elaborarea proiectului de buget. Aceste premize se referă la indicatorii macroeconomici pe baza cărora se fundamentează proiectul de buget şi la corelaţiile dintre aceştia  şi evoluţiile din economie în scopul de a asigura în mod durabil atât echilibrul financiar, cât şi cel economic general.
            Dintre aceşti indicatori menţionăm:
            - evoluţia produsului intern brut;
            - rata inflaţiei;
            - nivelul fiscalităţii;
            - evoluţia creditului intern;
            - volumul finanţărilor externe, etc.
            Datorită complexităţii deciziei bugetare, procesul de elaborarea a proiectului de buget este unul iterativ care presupune un schimb de informaţii în dublu sens, respectiv spre şi dinspre Ministerul Finanţelor Publice.
            În ţara noastră derularea procesului bugetar se realizează în concordanţă cu principiile teoretice şi practice  specifice acestui domeniu, potrivit prevederilor Constituţiei şi Legii privind finanţele publice.
            Prin această din urmă lege se reglementează un calendar bugetar care prevede termene precise pentru finalizarea fiecărei etape a elaborării bugetului, precum şi obligaţiile stricte în sarcina entităţilor publice implicate în acest demers.
            Potrivit acestui calendar bugetar fazele elaborării bugetului sunt următoarele:
            1. Până la data de 31 martie a anului curent MFP elaborează împreună cu alte instituţii de profil prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul bugetar căruia îi corespunde bugetul precum şi pentru următorii trei ani.
            2. Până la data de 1 mai a anului curent MFP este obligat să înainteze Guvernului obiectivele politicii fiscale şi bugetare pentru anul corespunzător bugetului elaborat, dar şi pentru următorii trei ani, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pentru fiecare ordonator principal de credite.
            3. Guvernul aprobă obiectivele amintite şi limitele de cheltuielile până la data de 15 mai şi apoi informează Comisiile de buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului asupra orientării politici sale macroeconomice şi a politicii în domeniu finanţelor publice.
            4. Până la data de 1 iunie a fiecărui an MFP va transmite fiecărui ordonator principal de credite o scrisoare-cadru în care se precizează contextul macroeconomic în care se elaborează proiectul de buget, metodologia de întocmire a acestuia şi limitele de cheltuieli care i-au fost aprobate.
            5. În cazul în care apar modificări în contextul macroeconomic MFP propune Guvernului aprobarea modificării limitelor de cheltuieli după care transmite această nouă informaţi ordonatorilor principali de credite până la data de 15 iunie.
            6. Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a elabora proiectele lor de buget şi de a le înainta la MFP împreună cu anexele la acestea şi cu estimările pentru următorii trei ani până la data de 15 iulie.
            7. MFP examinează proiectele de buget primite şi poartă discuţii cu ordonatorii principali de credite. În caz de divergenţă decizia finală aparţine Guvernului. Ca o finalitate a acestor fluxuri informaţionale, ordonatorii principale de credite au obligaţia de a depune la MFP proiectele lor finale de buget şi anexele la acestea până la data de 1 august.
            8. Pe baza tuturor acestor documente şi a propriului său proiect de buget, MFP elaborează proiectul bugetului de stat şi al legii bugetare anuale pe care le înaintează spre aprobare Guvernului până la data de 30 septembrie a anului curent. Proiectul legi bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică a ţării pentru anul următor, căruia îi corespunde bugetul, precum şi pentru viitorii trei ani.
            9. După însuşirea şi aprobarea proiectului legii bugetare Guvernul înaintează documentul spre aprobare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an.
Proiectul bugetului de stat depus Parlamentului în vederea aprobării cuprinde:
-         la venituri: estimările anului, structurate pe capitole şi subcapitole;
-         la cheltuieli, creditele bugetare, determinate de autorizările conţinute în legi specifice, atât în structură funcţională, cât şi în structură economică;
-         deficitul sau excedentul, după caz.


loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor