loading...

Conceptul de comunicare audiovizuala

Astăzi, din ce în ce mai mult, firma utilizează audiovizualul. Fie că este vorba de promovarea propriilor activităţi, produse sau servicii, fie pentru formarea sau informarea propriului personal în vederea asigurării unei bune desfăşurări a activităţii sale. Mult timp ignorat, asimilat cu părintele său, cinematograful, audiovizualul nu a lăsat însă indiferenţă, ci a devenit obiectul acelei părţi din mass-media ce laudă în mod regulat virtuţile şi meritele comunicării.
Semn al modernităţii, audiovizualul apare ca o componentă importantă pusă în slujba firmei, pentru ca aceasta să facă faţă exigenţelor impuse de economia de piaţă. Prin urmare, succesul în afaceri al unei firme depinde atât de informaţiile pe care aceasta le deţine despre mediul de afaceri în care acţionează, cât şi de mijloacele cu ajutorul cărora ea va şti să facă cunoscute propriile produse sau servicii. Deci, audiovizualul capătă, în primul rând, vocaţie economică. El nu exclude însă latura socială, deoarece „... nu închide în el, prin maniera sa de informare, o miză socială importantă. Din contră, el este chemat să legitimeze firma, să justifice ansamblul ideilor grupului social, în scopul asocierii acesteia la principiile
«41
economice.
Audiovizualul ia locul tehnicilor clasice de comunicare şi produce schimbări importante şi la nivelul gestiunii muncii. Capitalul uman capătă o importanţă deosebită, el fiind angrenat în procesul de depăşire a dificultăţilor întâmpinate de firmă. Implicarea acestuia se traduce în accentuarea aşa-numitului „management participativ”, în creşterea spiritului de democraţie, în aşa fel încât să se asigure o bună conlucrare între diversele sectoare ale firmei.
Audiovizualul este pus în slujba asigurării unei bune comunicări a corporaţiei cu clienţii, în câştigarea încrederii acestora şi fidelizarea lor.
Totodată, nu trebuie neglijată nici componenta de „putere” a corporaţiei ce se răsfrânge asupra audiovizualului, aşa cum nu putem ignora nici ambientul în care acesta îşi desfăşoară activitatea. De aceea, „... comunicarea este afacerea puterii, iar audiovizualul este instrumentul
acestei puteri.
Comunicarea audiovizuală în firmă urmăreşte crearea acelui produs destinat a instaura în rândul publicului, un climat de încredere în capacitatea ei de a satisface trebuinţele şi exigenţele diferitelor categorii de consumatori şi utilizatori, atât interni, cât şi externi.
În cadrul publicului intern se includ, în general, toate categoriile de personal angajate în cadrul organizaţiei. În acest context, comunicarea audiovizuală are rolul de a crea, prin mesajul audiovizual, un climat favorabil de muncă, o colaborare permanentă a forţei de muncă pentru desfăşurarea unei activităţi performante şi profitabile şi, nu în ultimul rând, a cunoaşterii în detaliu, de către personalul firmei, a întregii sale activităţi.
De altfel, echilibrul intern şi buna desfăşurare a activităţii organizaţiei determină, în mare măsură, şi asigurarea imaginii sale în exterior.
În relaţiile cu publicul extern, anume: consumatori - cea mai importantă categorie de clienţi din punctul de vedere al firmei; agenţi economici - activi în cadrul pieţei (furnizori şi intermediari); instituţii financiare şi cele ale puterii publice; asociaţii profesionale, firma apelează la mijloacele moderne de comunicare pentru a stabili un contact reuşit cu aceste categorii de clienţi, în scopul promovării produselor, serviciilor sau imaginii pe piaţă şi a-şi consolida prestigiul.
Un exemplu concludent de comunicare audiovizuală a organizaţiei cu clienţii interni şi externi este cel realizat prin intermediul produsului audiovizual, numit „film industrial”. Acest produs este definit de Pierre Leprohon în următorii termeni: „Există două tipuri de scurt metraje tehnice, care sunt câteodată două versiuni ale aceluiaşi subiect: o versiune comercială şi alta non-comercială. Noi cunoaştem primul tip, al cărui promotor este statul sau un grup industrial, iar valoarea filmului se măsoară aici prin spectaculozitate. Alte filme, care sunt destinate unui public ce doreşte vizionarea rapidă a ramurii industriale, au scopul de a face ca publicul să găsească un nou mijloc de interes şi de perfecţionare. Ţinând cont de aceste ultime considerente, putem distinge mai multe tipuri aparţinând acestui produs audiovizual.
*     filmul de cercetare, orientat înspre categoriile de personal din laboratoarele de cercetare şi birourile de studiu;
*     filmul de formare profesională şi securitate socială destinat personalului productiv;
*     filmul tehnic şi de publicitate ce se adresează vânzătorilor şi tuturor agenţilor economici ce acţionează pe piaţă, în scopul informării lor asupra produselor noi, modelelor noi ale întreprinderii, numărul locurilor de
,,43
muncă existente etc.
Reţinem că, produsul audiovizual al corporaţiei este chemat să răspundă nevoilor acesteia şi tuturor acelor organisme a căror acţiune prin audiovizual este indisolubil legată de aceste tendinţe. În virtutea afirmaţiei făcute anterior, distingem trei categorii de audiovizual:
*     audiovizualul firmelor
-       legat de acele activităţi, produse sau servicii ale corporaţiei şi realizat la comanda acesteia;
-       legat de activităţile din afara corporaţiei, dar care se leagă în sine de ea.
*     audiovizualul de reprezentare
-       produs audiovizual legat de activitatea unui sector privat şi realizat la comanda unui organism reprezentativ din sectorul respectiv;
-       legat de imaginea generală a corporaţiei, produs realizat la cererea unui organism a cărui activitate se află în strânsă legătură cu aceasta şi este orientat spre promovarea imaginii ei pe piaţă.
*      audiovizualul destinat firmelor
-       produs audiovizual de prezentare a mediului socio-economic, în cadrul căruia firma îşi desfăşoară activitatea, comandat sau realizat de diverse organisme (case de producţie, centre de formare şi documentare etc.), în scopul informării.
Diversitatea parametrilor şi posibilele interpretări a acestor produse audiovizuale fac necesară o defalcare a lor, după cum urmează:44
1)   Produsul audiovizual legat de reflectarea activităţii, produselor sau serviciilor firmei şi comandat de aceasta în scopul informării, formării, promovării sau publicităţii.
Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
AV destinat publicului intern
1) Informaţii
* Buletin informativ sau video- magazin
-   actualitatea corporaţiei
-   informări economice
-   informări despre noile produse
-   informări despre oamenii şi meseriile din corporaţie
-    unele informaţii specifice activităţilor externe corporaţiei, dar legate de aceasta (sport, activităţi culturale)
"V
Viaţa corporaţiei sub forma unui
jurnal TV
Personalului corporaţiei şi celui care a participat la elaborarea produsului audiovizual
Videotransmisii în sălile de aşteptare, hoteluri, pasaje, reuniuni de perso­nal
44 Heller, Th., op. cit., pg. 25-28Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
* Produse şi teme
- AV centrat asupra unui anumit aspect al activităţii firmei, folosirea unei teme legate de un eveniment important al firmei în cadrul unui videoma- gazin pentru a ilustra:
-   informaţii tehnice asupra produselor, serviciilor, cer­cetării, strategiei firmei
-   procedee de fabricaţie
-   informaţii financiare
(ex.: prezentarea bilanţului contabil)
Personal ţintă
În cadrul reuniunilor, seminariilor, conferinţe­lor sau la TV, în cadrul emisiunilor de profil
* Produse de informare generală - AV de prezentare a firmei
Personalul nou angajat
Reuniuni, seminarii
* Sondaje (Audit)
- sondaje video pentru a ve­dea care este imaginea internă a firmei sau imagi­nea externă a acesteia
Conducerea, serviciul de marketing, serviciul de resurse umane, de management
Reuniuni
2) Formare şi sensibilizare
Produsele acestei teme au în ve­dere reflectarea problemelor speci­fice unei firme, cum ar fi cele de personal.
* Produse AV destinate surprinderii relaţiei individ - loc de muncă şi care cuprind informaţii despre: securitatea locului de muncă, igienă, calitatea forţei de muncă —► au scop de sensibilizare
Personal ţintă
Reuniuni cu specialiştii în comunicare şi forma­re profesională a forţei de muncă
*  Produse ilustrând relaţia dintre individ şi capitalul fix (impactul noilor utilaje şi a tehnicii noi în procesul productiv)
*  Produse AV de surprindere a re­laţiilor interumane (cunoaşterea
Personal ţintă
Reuniuni cu specialiştii în comunicare şi forma­re profesională a forţei de muncă

Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
clienţilor, relaţii publice)


3) Promovarea
(vânzări de produse)
Produsele AV se înscriu aici în cadrul informării personalului comercial asupra noilor produse sau servicii ale firmei
Forţele de vânzări
Reuniuni
B) AV destinat publicului extern 1) Informaţii
* Produse de informare tehnică asupra produselor sau serviciilor (aflate între informaţie şi promo­vare), precum şi asupra altor aspecte vizând corporaţia: proce­dee de fabricaţie, activitatea de cercetare
Clienţii ţintă sau clienţii intermediari (magazine de sport, artizanat) pen­tru informarea sub aspect tehnic asupra produselor sau servici­ilor. Dezvoltarea publi­cului specializat aflat în afara corporaţiei, cu procedeele de fabricaţie şi activitatea de cerce­tare
Seminarii, saloane, lăr­girea lanţului de vânzări prin magazine cu spe­cific sportiv, spre exem­plu: colocvii, reportaje TV, conferinţe
* Produse de informare financiară
Publicul financiar (acţi­onari, bănci, colectivi­tăţi, locale)
Seminarii, reuniuni, co­locvii, conferinţe, repor­taje TV
* Produse de informare generală
Toate categoriile de pu­blic, în special: marile şcoli, presa, colectivi­tăţile locale, diverse asociaţii, marele public
În toate modalităţile deja citate
2) Promovare / publicitate
* Publicitatea produselor industri­ale
Clienţi ţintă
Reţeaua clientelară, sa­loane şi manifestări di­verse, TV cinema
* Publicitatea comercială sau a bunurilor de consum
Clienţi ţintă
Reţeaua clientelară, sa­loane şi manifestări di­verse, TV cinema
* Publicitatea mărcii sau servi­ciului
Clienţi ţintă
Reţeaua clientelară, sa­loane şi manifestări di­verse, TV cinema

2)     Produsul audiovizual legat de activităţile din afara firmei, în strânsă legătură cu aceasta şi comandat de ea (produs care oscilează între informare şi promovare)
Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
* AV ce surprinde un eveniment sportiv care implică şi corporaţia, fie prin produsele şi tehnica utilizată la evenimentul sportiv, fie prin implicarea sa financiară
Publicul extern şi intern
TV, cinema, diverse manifestări
* AV de prezentare a acţiunilor rezultate din propria activitate - Protecţia mediului (exem­plu Firma EDF a prezentat la Festivalul de film de la Biaritz, în 1988, un film ce evidenţia eforturile depuse de ea şi de Ministerul Mediului pentru restaurarea coridoarelor migratoare ale somonilor, afectate de baraje)
Publicul extern şi intern
TV, cinema, diverse manifestări

3)     Produsul audiovizual legat de activităţile exterioare firmei, nelegate strict de ea, dar comandat de aceasta (produs ce oscilează între informare şi promovare).
Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
*  AV ce surprinde un eveniment sportiv sau cultural ce nu implică firma
*  AV reflectând o acţiune finan­ciară prin intermediul firmei (ajutor umanitar)
*  AV turistic
Publicul extern şi intern
Difuzarea de video- magazine

4)     AV legat de activităţile din sectorul particular, comandat prin intermediul organismelor reprezentative din acest sector (exemplu sindicat profesional)
Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
* Informaţii generale
- prezentarea activităţilor sectorului analizat şi a problemelor cu care se confruntă acest sector
Publicul interesat în dezvoltarea subiectului şi publicul intern al cor­poraţiei
TV, cinema, saloane, conferinţe, reuniuni de lucru
* Informaţii tehnice
- cu privire la procesul de fabricaţie şi activitate de cercetare
Publicul interesat în dezvoltarea subiectului şi publicul intern al corporaţiei
TV, cinema, saloane, conferinţe, reuniuni de lucru
* Publicului produsului
Toate categoriile de public
TV, cinema

5)                 AV legat de corporaţie în general şi comandant printr-un organism a cărui activitate e legată de aceasta.
6)     AV de formare, comandat prin organisme diverse, pentru corporaţie.
Produsul audiovizual (AV) (clasificare)
Public
Modalităţi (mijloace) de difuzare
Informarea şi sensibilizarea vieţii economice, problemele generale ale firmei sau unele probleme specifice
Toate categoriile de pu­blic sau publicul - ţintă al firmei
TV, cinema, săli de clasă, reuniuni în cadrul firmei, seminarii, stagii
Formări diverse
Publicul - ţintă al firmei
Stagii, seminarii


Se poate observa că audiovizualul se manifestă printr-un dublu rol. El caută şi totodată atrage, atât publicul intern, cât şi pe cel extern. Spre exemplu, acelaşi produs audiovizual poate fi prezentat ca aparţinând fie categoriei de informare, fie categoriei de formare, ţinând cont de caracteristicile sale, cât şi de contextul în care este utilizat. Totuşi, el exprimă incertitudini generate de ambele segmente, deoarece linia de demarcaţie dintre acestea este aproape inexistentă la nivel de firmă.
loading...

Postări populare de pe acest blog

Surse de energie

Surse ale conflictului

Caile de administrare a medicamentelor