loading...

luni, 27 februarie 2017

Cererea si oferta de produse agroalimentare

1.Cererea de produse

Nivelul cererii este determinat de două categorii mari de factori(endogeni şi exogeni)precum şi de nevoile de consum alimentar ale populaţiei de natură obiectivă şi subiectivă.Aceste nevoi sunt influenţate de aspecte cantitative şi calitative în strânsă corelare cu nevoi fiziologice ale individului în care vârsta,sexul,efortul fizic,activitatea fizică,clima,condiţiile de muncă etc.pot influenţa aceste nevoi.

                       2.Consumul alimentar(regimul alimentar)
Pot fi diferenţiate în funcţie de mediul în care locuieşte persoana ,temperatura, veniturile etc.
Observaţie:Nu trebuiesc omise o serie de factori ca gustul,mirosul,aroma etc.care influenţează hotărâtor cererea de produse agroalimentare.

3.Autoconsumul
Autoconsumul constituie un mod de consum avut în vedere de producătorul care realizează activitatea de producţie când aceasta este şi consumator.

                       4.Oferta de produse agroalimentare
Aceasta onstituie răspunsul producătorilor din sectorul agricol şi alimentar la cererea manifestată pe piaţă de către consumatorii finali de produse alimentare.
Există o serie de factori care influenţează nivelul ofertei de produse dintre care cei mai semnificativi sunt cei care generează oscilaţiile sezoniere ale producţiei agricole.
Observaţie: Un rol important îl au factorii climatici care influenţează cantitativ şi calitativ producţia agricolă(apă,lumina,altitudinea,structura solului etc.).

                       5.Comportamentul de cumpărare al consumatorului

Comportamentul de cumpărare al consumatorului are în vedere comportamentul consumatorilor finali care cumpără bunuri şi servicii pentru consum personal.

6.Trăsături caracteristice ale comportamentului consumatorilor
            Ca principale trăsături menţionăm:
-          cuprinde un ansamblu de manifestări,aptitudini,motivaţii,decizii;
-          caracterul dinamic;
-          arie şi sferă largă a comportamentului.

7.Stimulii de marketing şi rolul acestora asupra comportamentului consumatorilor

            În literatura de specialitate sunt menţionate trei categorii de stimuli:
                        a)obiectivi(reali);
                        b)simbolici;
                        c)sociali.

                        8.Factorii ce influenţează comportamentul consumatorilor

            Principalele categorii de factori sunt:
                        a)factori socio-culturali;
                        b)factori psihologici;
                        c)factori personali;
                        d)factori economici;
                        e)factori demografici;
                        f)factori politici;
                        g)factori informaţionali etc.
           
                        9.Procesul de luare a deciziei de cumpărare

            Acesta cuprinde o serie de etape dintre care cele mai importante sunt:
                        a)Identificarea problemei;
                        b)Selectarea informaţiilor;
                        c)Evaluarea alternativelor;
                        d)Alegerea;
                        e)Evaluarea post – cumpărare.                        10.Tipurile comportamentului de cumpărare

            Ca formă de manifestare decizia de cumpărare generează un anumit tip de comportament al consumatorului.Generându-se astfel anumite stiluri comportamentale (directivul,cerebralul,interactivul)care determină anumite trăsături ale consumatorilor.

                        11.Categoriile de cumpărători

            Există consacrate cinci categorii de cumpărători fiecare în parte determină o anumită categorie de cumpărături(din impuls,de rutină,familiale,nefamiliale,critice etc.).Fiecare dintre acestea pune în evidenţă modul de satisfacere a cererii necesare consumatorului(cumpărătorului).

            Comportamentul de cumpărare şi consum alimentar pune în evidenţă o serie de particularităţi.În cazul produselor agroalimentare stilul de viaţă,este influenţat şi influenţează la rândul său comportamentul de cumpărare.
            Trebuiesc avute în vedere cultura,venitul,religia etc.fiecare în parte determinând diferenţiere atât ale comportamentului de cumpărare cât şi al celui de consum.                        Mixul de marketing – particularităţi pentru produsele agroalimentare


            Definirea unor termeni din structura marketingului(marketing,marketing agroalimentar,mixul de marketing etc.)

            În literatura de specialitate termenii menţionaţi şi definiţi au în vedere un ansamblu de activităţi legate de:
-          producţia şi comercializarea produselor(agricole,alimentare etc.);
-          tacticile de marketing utilizate în cererea şi oferta de produse;
-          identificarea circuitului cel mai eficient al produselor pe fazele specifice(programare,producţie,consum).
Observaţie: Mixul de marketing constituie principalul instrument care asigură modalităţile prin care cele patru categorii specifice pot fi valorificate şi optimizate(produsul,preţul,promovarea şi distribuţia).


            Tehnici de promovare a produselor agroalimentare

            În cadrul tehnicilor de promovare publicitatea constituie principalul instrument de informare şi de contruire a unei imagini.
            Există modalităţi diferite de utilizare a publicităţii în raport cu cerinţele şi specificul pieţelor.                        Forme ale publicităţii

            Literatura de specialitate pune în evidenţă două categorii de clasificare a publicităţii în funcţie de două criterii:
            A.După obiectul publicităţii avem:
-  publicitatea de produs cu subdiviziunile:de informare,de condiţionare,comparativă şi de reamintire);
-  publicitatea de marcă;
-  publicitatea intituţională;
-  publicitatea de convingere.
            B.După natura obiectivelor urmărite publicitatea poate fi:
- comercială;
- corporativă;
- social-umanitară.

                        Instrumentele utilizate î cadrul comunicării:
            a)Mesajul – ce element care stă la baza comunicării.mesajul constituie ,,fructul’’unor activităţi care asigură o îmbinare eficientă a unui şir de elemente de natură socio-economică,psihologică etc.
            b)Presa(cotidiană şi cea periodică) constituie instrumentul de transmitere a mesajelor publicitare.
            Observaţie: În categoria acestor instrumente trebuiesc menţionate şi radioul,TV,cinematograful,catalogul,broşura etc.
            Promovarea vânzărilor constituie un instrument de comunicare alături de celelalte instrumente menţionate.Aceasta cuprinde o mare varietate de instrumente promoţionale.
            Trebuiesc avute în vedere trei forme de promovare:
            1.Promovarea orientată spre consumator;
            2.Promovarea comercială;
            3.Promovarea orientată spre forţa de vânzare.
            Fiecare din acestea necesitând anumite tehnici şi instrumente de promovare.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...