loading...

luni, 27 februarie 2017

Bugetul - instrument al planificarii financiare

Instrumentele de realizare a planificării financiare sunt bugetele.
Bugetul – expresia valorică a volumului de producţie ce urmează să fie fabricat şi comercializat într-o perioadă anume, reflectă nivelul veniturilor ce urmează a fi obţinute, nivelul consumurilor şi cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în acest scop, mărimea capitalului financiar ce trebuie mobilizat pentru realizarea scopurilor propuse.
Atribuţiile bugetului:
1. au rolul de a orienta întreprinderea sore un scop anume şi de a coordona eforturile tuturor compartimentelor în vederea realizării acestui scop
2. cuprind toate operaţiunile, algoritmul înfăptuirii acestora prin care să se ajungă la realizarea scopului final
3. reprezintă instrumente eficientede control asupra utilizării resurselor economice şi financiare, permit urmărirea în timp a modului de formare a rezultatelor financiare, de acumulare a mijloacelor băneşti, reprezentînd, în acest fel, un barometru al activităţii manageriale a întreprinderii.

Procesul bugetar al întreprinderii cuprinde:
1. stabilirea sistemului bugetar:
ü  bugete operaţionale:
-              bugetul vînzărilor
-              bugetul producţiei
-              bugetul resurselor materiale
-              bugetul salariilor
-              bugetul resurselor generale şi administrative
-              bugetulcheltuielilor comerciale

ü  bugetul financiar
-              bugetul de investiţii
-              bugetul circulaţiei băneşti
-              bilanţul contabil

2.  elaborarea şi aprobarea bugetului:
ü   Indentificarea obiectivelor întreprinderii, pentru anul de plan, ce rezultă din planificarea strategică.
ü   Realizarea de studii pregătitoare privind piaţa factorilor de producţie şi piaţa de desfacere, piaţa financiară şi piaţa furnizorilor de materii prime şi materiale.
ü   Elaborarea proiectului de bugete, ca rezultat al testării diferitelor scenarii şi al negocierii lor între diferitele compartimente şi cu conducerea generală a întreprinderii.
ü   Întocmirea şi aprobarea bugetelor, cu detalieri pe segmente de piaţă şi pe perioade operative de gestiune.

  1. stabilirea responsabilităţilor pe fiecare subdiviziune pentru realizarea practică a prevederilor bugetare
  2. monitorizarea şi analiza cauzelor apariţiei disfuncţionalităţilor, stabilirea măsurilor de redresare.
Etapele elaborării bugetelor
I. Planificarea vînzărilor- se bazează pe informaţiile culease din trei secoare: intern, extern şi tendinţe( politica comercială, al cercetărilor de marketing al pieţii, reţeaua de distribuire etc.)
Rezultatele cercetărilor se concretăzează în estimări privind:
-volumul vînzărilor atît pentru fiecare grup de produse, cît şi pentru diverse tipuri de produse individuale
-valoarea încasărilor din aceste vînzări

În elaborarea bugetului operaţional trebuie să se aibă în vedere influenţa factorilor de mediu:
ü  nivelul cererii pe piaţă
ü  caracterul producţiei (sezonier)
ü  nivelul concurenţei
ü  politica de preţuri
ü  puterea de cumpărare pe piaţa internă
ü  capacitatea de producţie a întreprinderii

II. Elaborarea planului de producţie- are drept obiectiv armonizarea prevederilor bugetului vînzărilor cu capacitatea productivă a întreprinderii, în condiţiile satisfacerii cît mai complete a prevederilor comerciale şi a utilizării depline a capacităţii de producţie a întreprinderii.
Planificarea volumului de producţie decurge din bugetul vînzărilor, şi are loc ţinînd cont de:
-cererea pe piaţă şi canalele de realizare a producţiei
-asigurarea întreprinderii cu mijloacele de producţie necesare
-utilizarea maximă a capacităţilor de producţie
-atingerea unui nivel de producţie care ar asigura recuperarea cheltuielilor şi obţinerea unui profit suficient pentru dezvoltarea economică a întreprinderii.

III. Elaborarea bugetului numerarului- o peviziune detaliată a aşteptărilor privind intrările şi ieşirile de numerar pe perioada viitorului an.
Fluxul mijloacelor băneşti trebuie să dea răspuns la următoarele întrebări:
-de ce resurse financiare va dispune întreprinderea la sfîrşitul perioadei planificate
-dacă întreprinderea poate să efectueze plăţile în terminele stabilite şi să acopere cheltuielile necesare activităţii normale pe parcursul anului şi care vor fi necesităţile de mijloace financiare împrumutate pentru acoperirea deficitului de capital bănesc

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...