loading...

miercuri, 26 martie 2014

Actul juridic

Actul juridic


În cadrul acestui articol vom trata chestiuni relative la actul juridic, în general.
Prin noţiunea de act juridic se înţelege în doctrina dreptului, manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a naşte, modifica sau stinge raporturi juridice.
Noţiunea de act juridic este utilizată în mai multe accepţiuni.
În primul rând, această noţiune este utilizată în sensul desprins din definiţia anterioară. Această manifestare de voinţă săvârşită în scopul producerii de efecte juridice este denumită negotium juris - operaţiune juridică.
În al doilea rând, noţiunea „act juridic” se referă la înscrisul constatator al manifestării de voinţă, pentru care se utilizează şi expresia instrumentum probationis.

Condiţiile actului juridic
Condiţiile actului juridic reprezintă elementele acestuia. Acestea sunt precizate în dispoziţiile art. 948 din Codul Civil Român. Textul legal prevede: „Condiţiile esenţiale pentru validitatea unei convenţii sunt:
1.      capacitatea de a contracta;
2.      consimţământul valabil al părţii ce se obligă;
3.      un obiect determinat;
4.      o cauză licită”.

I.      Capacitatea de a încheia acte juridice
Capacitatea juridică reprezintă aptitudinea unui subiect de drept – fie persoană fizică sau persoană juridică – de a deveni titular de drepturi subiective şi de obligaţii civile corelative încheind în acest scop acte juridice.
Asupra capacităţii am efectuat o analiză detaliată în cap. III  al lucrării de faţă „Raportul juridic” cu ocazia discutării elementelor structurale ale raportului juridic civil. De aceea, vom realiza doar o simplă punctare a acestei prime condiţii a actului juridic civil.
Orice subiect de drept are aptitudinea de a încheia acte juridice, cu excepţia persoanelor declarate incapabile: minorii şi persoanele fizice majore puse sub interdicţie prin hotărâre judecătorească definitivă.
De prisos a mai aminti că din punct de vedere juridic capacitatea constituie o stare de drept căreia îi corespunde în fapt discernământul.

II.      Consimţământul valabil al părţii ce se obligă.
La baza consimţământului se află voinţa juridică. Doctrina dreptului precizează că există două principii fundamentale care au incidenţă asupra voinţei juridice, respectiv:
-  principiul libertăţii actelor juridice – mai cunoscut sub numele de principiul autonomiei de voinţă, şi
-  principiul voinţei reale sau a voinţei interne.
Voinţa juridică, adică voinţa generatoare de efecte de drept, joacă un rol important în definirea consimţământului. La urma urmelor, consimţământul reprezintă o voinţă materializată, exteriorizată (sau în cazul contractelor un acord de voinţă a două sau mai multor subiecte de drept).
Pentru a fi valabil exprimat, consimţământul trebuie: să fie dat de o persoană care posedă discernământ, să fie exprimat, să fie dat cu intenţia de a produce efecte juridice şi să nu fie alterat de vreun viciu de consimţământ.
    

Enumerarea şi analiza sintetică a viciilor de consimţământ
1.        Eroarea
Eroarea constă în falsa reprezentare a realităţii cu prilejul încheierii unui act juridic.
Există eroarea asupra identităţii ori a calităţii subiectului de drept cu care se contractează (error in personam) sau eroarea asupra calităţii substanţei obiectului actului juridic (error in substantiam).
Există eroarea obstacol, eroarea viciu de consimţământ şi eroarea indiferentă, după cum o altă clasificare se face între eroarea de fapt şi eroarea de drept.
Mai facem o singură precizare: eroarea viciu de consimţământ şi eroarea indiferentă generează nulitatea relativă a actului juridic în timp ce eroarea obstacol conduce la nulitatea absolută a respectivului act juridic.
2.        Dolul sau viclenia
Dolul este o eroare provocată, el constă în inducerea sau menţinerea în eroare a unui subiect de drept, prin mijloace dolosive (viclene) pentru a-l determina să încheie un act juridic.
Dolul, fiind un viciu de consimţământ, care alterează actul juridic (generează nulitate relativă) este format din două elemente constitutive:
- elementul material sau obiectiv care constă în faptul utilizării manoperelor dolosive;
- elementul subiectiv, caracterizat prin intenţia (scopul) de a induce în eroare un subiect de drept pentru a determina să încheie un act juridic.
Că elementul material poate consta în acţiuni sau inacţiuni este de la sine înţeles.
Elementul subiectiv presupune întotdeauna intenţie datorită scopului special urmărit în mod activ. Nu există dol din culpă!!!
Dolul trebuie să fie determinant, adică să se constate că fără manoperele dolosive cealaltă parte nu ar fi încheiat actul juridic.
Întotdeauna dolul – ca viciu de consimţământ – trebuie să provină de la cealaltă parte a actului juridic (partea cocontractantă). Desigur, dolul pate proveni şi de la mandatarul părţii cocontractante sau de la un terţ care desfăşoară această activitate fiind instigat de partea cocontractantă.
3.        Violenţa.
În privinţa actului juridic, violenţa constituie în realitate o ameninţare. Ea constă în ameninţarea unui subiect de drept cu un rău care îi insuflă o temere, fapt ce îl determină să încheie un act juridic pe care în condiţii normale nu l-ar fi încheiat.
Şi violenţa trebuie să aibă un rol determinant la încheierea actului juridic şi trebuie să fie nelegitimă.
„Răul” cu care se ameninţă se poate referi la persoana determinată astfel să încheie actul juridic sau la soţul, ori o rudă apropiată a sa.
Şi violenţa cuprinde elementul obiectiv (material) care constă în fapta de a ameninţa cu un rău şi respectiv elementul subiectiv concretizat în aptitudinea de a produce o temere subiectului de drept ameninţat.
4.        Leziuniea.
Leziunea este un viciu de consimţământ instituit de legiuitor pentru ocrotirea minorilor şi constă în o evidentă disproporţie sub aspect valoric între prestaţiile subiectelor de drept care încheie actul juridic. Leziunea trebuie să fie o consecinţă, un efect a actului juridic încheiat. Ea trebuie să existe în momentul încheierii acelui act juridic iar între prestaţiile părţilor trebuie să existe o evidentă disproporţie de valoare 


III. Un obiect determinat
Obiectul actului juridic constă în conduita, comportamentul părţilor, stabilit cu ocazia încheierii actului juridic.
Concret, obiectul actului juridic reprezintă acţiunile (comisiunile) sau inacţiunile (omisiunile) la care părţile au dreptul sau de care acestea sunt ţinute.
Condiţiile de existenţă sau de valabilitate a obiectului actului juridic sunt:
· obiectul trebuie să existe
· obiectul trebuie să fie în circuitul civil general;
· obiectul trebuie să fie determinat (cert determinat) sau determinabil (generic determinat);
· obiectul trebuie să fie posibil;
· obiectul trebuie să fie licit şi moral;
· cel care se obligă trebuie să fie, în principiu, titularul dreptului subiectiv;
· uneori – în cazul actelor juridice intuituu personae – obiectul actului juridic trebuie să constea într-un fapt personal al celui care se obligă;
· în unele situaţii, pentru existenţa valabilă a obiectului este necesară autorizaţia administrativă prealabilă.
 Aceste condiţii sunt unele cu caracter general, altele cu caracter special (specific). Analiza lor detaliat se realizează în cursurile de Drept Civil. Din acest motiv, noi nu vom insista asupra lor.

IV. O cauză licită.
Cauză actului juridic este însăşi scopul acestuia şi constituie acel element care se relevă în obiectivul urmărit de subiectul de drept cu prilejul încheierii unui act juridic.
Condiţiile de existenţă şi de valabilitate a actului juridic sunt:
· cauza trebuie să existe în momentul încheierii actului juridic;
· cauza trebuie să fie reală;
· cauza actului juridic trebuie să fie licită şi morală
 aceste trei condiţii sunt pe larg dezbătute în doctrina juridică şi, în special, în ştiinţa Dreptului Civil.
Dovada cauzei actului juridic este prezumată atât sub aspectul existenţei cât şi sub aspectul valabilităţii ei. Aceste prezumţii sunt relative; în consecinţă, ele pot fi răsturnate prin probă contrarie.
Succint am descris anterior condiţiile actului juridic. Ele reprezintă condiţiile esenţiale ale actului juridic.
Mai există şi condiţii neesenţiale ale actului juridic denumite în doctrină modalităţi ale actului juridic.
Modalităţile actului juridic – cu referire deosebită la actul juridic civil – sunt: termenul, condiţia şi sarcina.
Termenul  - este un eveniment viitor, cert şi sigur de care depinde realizarea sau încetarea drepturilor subiective şi obligaţiilor corelative.
Termenul poate fi: suspensiv – care suspendă sau amână începerea exercitării drepturilor subiective şi respectiv a executării obligaţiilor corelative; extinctiv – care amână stingerea drepturilor subiective şi executarea obligaţiilor corelative; legal  - stabilit prin voinţa legiuitorului; judiciar – acordat de judecător unui debitor în vederea executării obligaţiei asumate; în favoarea debitorului; în favoarea creditorului; în favoarea debitorului şi creditorului deopotrivă.
Condiţia  - constituie o modalitate a actului juridic, a actului juridic civil, în special, care constă în într-un eveniment viitor, incert şi nesigur, de care depinde fie naşterea, fie desfiinţarea actului juridic, şi respectiv a drepturilor subiective şi a obligaţiilor corelative prevăzute de acestea.
Condiţia poate fi:
- suspensivă – dacă se împlineşte condiţia, ia naştere actul juridic;
- rezolutorie – dacă se îndeplineşte condiţia actul juridic încheiat se desfiinţează;
- cauzală – când realizarea condiţiei depinde de hazard, adică de întâmplare;
- mixtă – când realizarea condiţiei depinde de una din părţi şi de un terţ subiect de drept determinat;
- potestativă pură – când realizarea condiţiei depinde doar de voinţa uneia dintre părţi;
- potestativă simplă – când realizarea condiţiei depinde de voinţa uneia dintre părţi şi de un fapt exterior sau de voinţa unei persoane nedeterminate.
Sarcina – constituie o îndatorire de a da, de a face sau de a nu face ceva, impusă, în actele cu titlu gratuit, de către donatar donatorului.
Donatarul este persoana care dispune, iar donatorul este subiectul de drept, care este gratificat.
Pe lângă contractul de donaţie, sarcina se regăseşte şi în cazul dispoziţiilor testamentare cu caracter patrimonial (legatele).
Sarcina poate fi instituită în favoarea dispunătorului, în favoare gratificatului, precum şi în favoarea unei terţe persoane.

Formarea actului juridic
Deşi nu este menţionată printre condiţiile esenţiale ale actului juridic – în sens de negotium juris – forma actului juridic constituie un element esenţial pentru anumite acte juridice.
Forma unui act juridic – reprezintă modalitatea de exteriorizare a manifestării de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice (de a naşte, modifica sau stinge raporturi juridice).
În materia actelor juridice, principiul care domină forma actelor este consensualismul. Ca atare, la marea majoritate a actelor juridice nu este cerută o formă specială.
Totuşi, sunt acte juridice unde o anumită formă este cerută fie pentru însăşi valabilitatea actului juridic, fie pentru probarea acestuia. De asemenea, la unele acte juridice, forma este cerută pentru opozabilitate faţă de terţele persoane.
Acte juridice la care forma este cerută ad validitatem
Sunt anumite acte juridice la care forma este o condiţie esenţială sau, altfel spus, un element constitutiv. Forma solemnă este cerută pentru întregul act juridic la fel ca şi pentru actele care se află în corelaţie (legătură) cu acesta.
Sunt acte juridice la care forma solemnă este cerută ad validitatem (ad solemnitatem): donaţia, ipoteca, actele translative de proprietate având ca obiect terenuri agricole ş.a.

Acte juridice la care forma este cerută ad probationem
Forma ad probationem constă în obligativitatea întocmirii unui înscris care să producă dovada actului juridic.
Această formă este obligatorie pentru anumite categorii de acte juridice. Dacă nu se respectă forma, actul juridic – în sens de negotium juris – nu poate fi probat, dovedit.
Aplicaţii ale formei ad probationem avem în situaţiile următoare: împrumutul cu o valoare peste  250 lei, depozitul voluntar, contractul de tranzacţie, contractul de asigurare etc.

Acte juridice la care forma este cerută pentru opozabilitate faţă de terţi
Această formă cerută unor categorii de acte juridice constă în realizarea unor formalităţi. Aceste formalităţi au rolul de a asigura opozabilitatea respectivului act juridic în raport cu subiectele de drept care nu au participat la  încheierea acestui act.
Această formă a actului juridic se concretizează în sistemul cărţilor funciare care asigură publicitatea imobiliară. Înregistrarea invenţiilor constituie, de asemenea, o aplicare practică a formei cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic.

Efectele actului juridic constituie obiect de preocupare a ştiinţei dreptului. Noi vom aminti, pe scurt, principiile generale incidente: principiul forţei obligatorii a actelor juridice, principiul irevocabilităţii actelor juridice şi principiul relativităţii actelor juridice.
Analiza detaliată a acestor principii nu face obiectul prezentei lucrări. Ea se regăseşte în cursurile şi tratatele de Drept Civil. Teoria generală şi subiectele dreptului civil.

Nulitatea actului juridic
Nulitatea constituie o sancţiune care lipseşte de eficienţă actele juridice încheiate cu încălcarea normelor juridice.
Această lipsă de eficienţă se manifestă concret în lipsirea actului juridic de efectele pe care ar trebui să le producă. Evident este vorba de efectele juridice.

Sunt cazuri de nulitate absolută:
-  lipsa capacităţii de folosinţă a persoanei juridice;
-  lipsa totală a consimţământului;
-  lipsa cauzei sau a obiectului actului juridic;
-  nerespectarea formei cerută ad validitatem;
-  încălcarea ordinii publice.

Sunt cazuri de nulitate relativă:
-  viciile de consimţământ;
-  nerespectarea dreptului de preemţiune;
-  încheierea unui act juridic de o persoană fizică lipsită de capacitate de exerciţiu;
-  încheierea unui act juridic de către o persoană cu capacitate de exerciţiu restrânsă, fără încuviinţarea reprezentantului legal (părinte sau tutore), dacă actul produce leziune.
Nulitatea absolută poate fi invocată de orice subiect de  drept interesat, de procuror sau de instanţa de judecată, din oficiu. Acţiunea prin care se solicită constatarea nulităţii absolute este imprescriptibilă di punct de vedere extinctiv. Nulitatea absolută nu poate fi acoperită în nici un fel prin confirmare; este necesară refacerea actului juridic lovit de nulitate absolută.
Nulitatea relativă poate fi invocată doar de subiectul de drept care justifică încălcarea unui drept. Acţiunea în anulabilitate  este supusă prescripţiei extinctive (art. 9 din Decretul nr. 167/1958). Ea poate fi confirmată ulterior încheierii actului juridic.
Reţinem că  nulitatea absolută sancţionează nerespectarea, cu ocazia încheierii actului juridic, a unor norme juridice care privesc interesul general, în timp ce nulitatea relativă sancţionează, de principiu, nerespectarea, la încheierea unui act juridic, a unei norme juridice care se referă la interesul individual, particular.
Consecinţele juridice ale aplicării sancţiunii nulităţii poartă denumirea de efecte ale nulităţii.
Dacă actul juridic este lovit de nulitate, raportul juridic prezervat prin acel act este desfiinţat.
Nulitatea produce efecte juridice atât pentru viitor cât şi pentru trecut.
Un alt efect al nulităţii actului juridic îl reprezintă repunerea părţilor în situaţia anterioară – restitutio in integrum.
Anularea actului juridic iniţial implică şi anularea actului juridic subsecvent.
Principiul validităţii aparenţei în drept – error communis facit jus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...