loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Structuri calitative de cheltuieli şi venituriActivităţile economice şi sociale, consumatoare de resurse şi producătoare de rezultate care provoacă transformări în masa patrimoniului, sunt descrise şi analizate prin contul de rezultate sau contul de profit şi pierdere. Acesta evidenţiază şi explică, într-o formă analitică, rezultatele prin prisma raporturilor de echilibru dintre cheltuieli şi venituri.

Ecuaţia generală este de forma:
CHELTUIELI ± REZULTATE = VENITURI
Termenul de rezultate asociat cheltuielilor evidenţiază locul şi modul de creare a profitului şi pierderii, ca efect al utilizării resurselor economice în cadrul activităţilor desfăşurate de unităţile patrimoniale.
Într-o accepţie generală, cheltuielile desemnează în expresie valorică raporturi patrimoniale cu privire la angajarea şi utilizarea resurselor economice în cadrul activităţilor desfăşurate de entitatea patrimonială. Ele indică folosinţele de resurse, fiind constituite, în mare parte, din valori de plătit sau plătite în contrapartidă cu materiile prime, materialele şi mărfurile cumpărate, cu lucrările şi serviciile prestate pentru întreprindere, precum şi pentru angajamentele pe care întreprinderea a consimţit să le plătească.
În ceea ce priveşte veniturile, acestea exprimă raporturi patrimoniale privind bogăţia obţinută din activităţile desfăşurate şi din proprietatea deţinută, într-o altă interpretare ele indică resursele obţinute, fiind constituite din valorile primite sau de primit în contrapartidă cu vânzarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor sau din proprietăţile deţinute (exemplu: chirii primite). Cheltuielile şi veniturile reprezentate prin contul de rezultate pot fi grupate după diverse criterii, dintre care de bază pot fi: cel al naturii şi cel al destinaţiei cheltuielilor şi a veniturilor.
În raport de natura lor, cheltuielile sunt grupate pe feluri de activităţi – de exploatare, financiară şi extraordinare -, iar în cadrul lor, pe elemente primare în raport de felul resurselor utilizate.
Astfel, cheltuielile de exploatare cuprind, în principal, următoarele feluri de cheltuieli: cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli cu lucrările şi serviciile primite de la terţi, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu impozitele, taxele şi vărsămintele asimilate, alte cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile financiare cuprind: pierderile din creanţe legate de participaţii; sconturile de decontare acordate de întreprindere clienţilor (exemplu, un client primeşte o reducere pentru a-şi achita factura înainte de scadenţa prevăzută în document); cheltuielile nete din cesiunea valorilor mobiliare de plasament (diferenţa dintre preţul de vânzare mai mic şi preţui de cumpărare mai mare); cheltuielile din diferenţele nefavorabile de curs valutar; cheltuielile privind dobânzile acordate şi alte cheltuieli financiare.
Cheltuielile extraordinare sunt determinate de pierderile determinate de calamităţi şi alte evenimente similare. O categorie distinctă de cheltuieli o reprezintă amortizările şi provizioanele de toate categoriile (reglementate, pentru riscuri şi cheltuieli, pentru deprecierea activelor).
Categoria de venituri se diferenţiază pe feluri de activităţi- exploatare, financiară, extraordinară - şi în funcţie de natura rezultatelor. Astfel, veniturile din exploatare sunt cele provenite din vânzările de produse, vânzările de mărfuri; producţia stocată; producţia de imobilizări; subvenţiile de exploatare; alte venituri din activitatea de exploatare.
Veniturile financiare se diferenţiază pe următoarele elemente: venituri din participaţii sub forma dividendelor şi a dobânzilor cuvenite din creanţele imobilizate; sconturile obţinute de întreprindere de la furnizorii săi; diferenţele pozitive de curs valutar; câştigurile nete din cesiunea valorilor mobiliare de plasament; dobânzile de încasat pentru activele circulante; alte venituri financiare.
Veniturile extraordinare cuprind: subvenţiile pentru evenimente extraordinare şi altele asimilate.
Veniturile, în raport de destinaţia lor, se grupează în: venituri din vânzări; alte venituri din exploatare; venituri financiare şi venituri extraordinare.
Prin compararea cheltuielilor cu veniturile se determină rezultatul total. Acesta îmbracă forma de profit, în situaţia când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, şi pierdere, în situaţia inversă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...