loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Societăţile de persoaneNoţiuni generale
În societatea de persoane, ceea ce interesează e calitatea asociaţilor, si nu capitalul aportat de aceştia în societate.
La baza înfiinţării unei societăţi de persoane există încrederea între asociaţi, fapt ce determină ca relaţia care duce la constituirea unei societăţi de persoane să fie „intuitu personae".
Sunt societăţi de persoane:
· societăţile în nume colectiv
· societăţile în comandita simplă.
Societatea în nume colectiv si în comandită simplă se constituie prin contract de societate (art. 5 pct. l din Legea nr. 31/1990, republicată).
·         Trăsăturile societăţilor în nume colectiv
· Asociaţii
Societăţile de persoane în general sunt societăţi cu număr mic de asociaţi (minimum 2 asociaţi) si sunt considerate în doctrină „societăţi închise". Au caracter închis datorită relaţiei „intuitu personae", constituindu-se de regulă în familie, sau între persoane ale căror relaţii se bazează pe încredere, în acelaşi timp, caracterul „închis" al societăţilor este demonstrat si prin faptul că un asociat nu poate fi înlocuit cu o altă persoană prin cesionarea tuturor părţilor sociale de care dispune, decât daca toţi ceilalţi asociaţi sunt de acord.
· Capitalul social
In societăţile de persoane legea nu prevede un minimum de capital social, dar firesc acesta trebuie să existe chiar din momentul constituirii societăţii, pentru ca altfel nu ar putea dobândi personalitate juridica. Orice persoană juridică trebuie sa aibă un patrimoniu.
· Aporturile la capitalul social
In societăţile de persoane se admite a se aporta orice fel de bunuri: numerar, în natură (bunuri corporale sau incorporale) si creanţe. Cu privire la aportul în muncă sau în industrie, deşi este admis în societăţile de persoane, acesta nu reprezintă un aport la capitalul social.
· Părţile sociale
Capitalul social este divizat în părţi sociale, numite în doctrină „părţi de interese", de valoare egală, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si, în principiu, sunt netransmisibile.
Cesiunea pârtilor sociale sau transmiterea lor în caz de deces al unui asociat operează numai dacă în actul constitutiv al societăţii s-a prevăzut în mod expres continuitatea activităţii cu moştenitorii celui decedat.
· Răspunderea asociaţilor
Răspunderea asociaţilor este solidară si nelimitată.
Răspunderea este solidară, în sensul că dacă patrimoniul social nu este suficient pentru plata datoriilor societăţii, creditorii pot urmări pe oricare dintre asociaţi pentru acoperirea creanţelor.
Răspunderea este nelimitată, în sensul că fiecare asociat răspunde pentru datoriile societăţii, inclusiv cu bunurile proprii, aşa încât, în momentul constituirii societăţii, asociaţii trebuie să declare „averea proprie", deci bunurile mobile si imobile pe care le au în patrimoniul propriu. Deşi asociaţii răspund nelimitat, totuşi aceştia pot invoca un beneficiu de disciitiune. Potrivit acestui drept, asociaţii acţionaţi de către creditori pot solicita acestora să urmărească în primul rând, societatea pentru acoperirea creanţelor, si, numai dacă aceasta nu plăteşte, să fie urmărite bunurile fiecărui asociat.
· Conducerea, administrarea si controlul
Conducerea societăţilor de persoane revine adunării generale a asociaţilor. Hotărârile în adunările generale se adoptă, de regulă, cu unanimitate de vot. Administrarea si reprezentarea societăţilor în relaţiile cu terţii se face de către unul sau doi administratori (garanţi) care, de regulă, sunt asociaţi, dar pot fi si terţe persoane.
Controlul activităţii economico-financiare se realizează, de regulă, de către asociaţi, aceştia având posibilitatea să desemneze unul sau mai mulţi cenzori.
· Dizolvarea
Dizolvarea societăţilor de persoane se produce pentru cauze generale, comune tuturor formelor de societăţi comerciale, dar si pentru unele cauze specifice, respectiv: moartea, incapacitatea, falimentul, retragerea sau excluderea unui asociat. Cu privire la cauzele specifice de dizolvare se impune o precizare legată de falimentul unui asociat.
·         Trăsăturile societăţii în comandită simplă
In general, trăsăturile analizate pentru societăţile în nume colectiv se regăsesc si în cazul societăţilor în comandită simplă.
Cu toate acestea există insa unele diferenţieri datorită particularităţilor societăţii în comandită simplă.
Societatea în comandită simplă presupune doua categorii de asociaţi:
-    asociaţi comanditaţi;
-    asociaţi comanditari.
Asociaţii comanditari sunt cei care au puterea de comandă a societăţii, care finanţează societatea, fără a participa în mod direct la conducerea si administrarea patrimoniului acesteia.
Asociaţii comanditaţi lucrează sub comanda comanditarilor, ei fiind aceia care administrează efectiv societatea. Asociaţii comanditari răspund numai în limita aportului la capitalul social, pe câtă vreme asociaţii comanditaţi răspund în mod solitar si nelimitat, ca si asociaţii in societatea în nume colectiv. În cazul acestei societăţi, situaţia asociaţilor comanditaţi este asemănătoare cu cea a asociaţilor din societăţile în nume colectiv. Societatea este legal constituită dacă în denumirea sa cuprinde numele a cel puţin unuia dintre asociaţii comanditaţi. Societatea în comandită simplă îşi încetează existenta în cazul decesului, dispariţiei, punerii sub interdicţie a unui asociat, dacă în contract nu există o clauză de continuare a societăţii cu moştenitorii.
La fel ca si în cazul societăţilor în nume colectiv, excluderea sau retragerea asociaţilor comanditaţi este cauza de dizolvare a societăţii.
În ambele cazuri nu se admite societatea de tip unipersonal.
O societate în nume colectiv este valabil constituită dacă are cel puţin doi asociaţi, în timp ce o societate în comandită simplă e valabil constituita dacă are cel puţin un asociat comanditar si un asociat comanditat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...