loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Proprietatea publicăü Noțiune. Obiectul proprietății publice. Proprietatea publică este dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ - teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de interes public, cu condiția să fie dobândite printr-unul din modurile prevăzute de lege (art. 858 Cod civil).
         Obiectul proprietății publice este format din: bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite prin legea organică.
          Celelalte bunuri care aparțin statului  ori unităților administrativ - teritoriale fac parte, după caz, din domeniul public sau din domeniul privat al acestora.
          Bunurile ce formează dreptul de proprietate publică au următoarele caractere juridice:
          - sunt inalienabile, adică nu pot fi înstrăinate;
          - sunt imprescriptibile, adică nu se prescriu prin trecerea timpului. Proprietatea asupra acestor bunuri nu poate fi dobândită de terți prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună credință asupra bunurilor mobile;
          - sunt insesizabile, adică nu pot face obiectul executării silite.
          - proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz.
          Bunurile ce formează obiectul coproprietății publice se dobândesc prin următoarele moduri:
          a. prin achiziție publică, efectuată în condițiile legii;
          b. prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condițiile legii;
          c. prin donație sau legat (testament), acceptat în condițiile legii, dacă bunul devine de uz sau de interes public;
          d. prin convenție cu titlu oneros, dacă bunul devine de uz sau de interes public;
          e. prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unități administrativ- teritoriale în domeniul public al acesteia, în condițiile legii;
          f. prin alte moduri prevăzute de lege.
          ü Drepturile reale corespunzătoare proprietății publice. Dreptul de proprietate publică nu poat fi dezmembrat dar poate fac obiectul: dreptului de administrare, dreptului de concesiune și dreptului de folosință gratuită.
         a. Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local. În acest context Guvernul, consiliul județean sau, după caz, consiliul local controlează modul de exercitare a dreptului de administrare.
         Pot primi în administrare asemenea bunuri:
         - regiilor autonome;
         - autorităților administrației publice centrale sau locale, și
         - alte instituții publice de interes național, județean ori local.
         Titularul dereptului de administrare poate să folosească bunul și să dispună de bun în condițiile stabuilite de lege și, dacă este cazul, de actul de constituire
         Ca și dreptul de adminsitrare din care izvorăște dreptul de administrare este inalienabil, insesizabil, imprescriptibil și nesusceptibil de dezmembrare.
         Dreptul de administrare încetează:
         - odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau
         - prin actul de revocare emis de organul care l- a constituit.
         Actul normativ care completează dispozițiile Codului civil cu privire la administrarea bunurilor din proprietatea publică este Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, modificată.
         b. Dreptul de concesiune.
         Dreptul de concesiune se naște în baza contractului de concesiune. Părțile contractului sunt: consionarul și concedentul.
         Concesionarul are dreptul și, în același timp și obligația  de exploatare a bunului, în schimbul unei redevențe și pentru durată determinată, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege și a contractului de concesiune (art. 871 alin. 1 Cod civil).
         Poate fi concesionar orice persoană fizică sau persoană juridică.  
         Procedura de concesionare, precum și încheierea, executarea și încetarea contractului de concesiune sunt supuse Legii nr. 54 /2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
         Concesionarul are următoarele drepturi cu privire la bunurile concesionate:
         - are dreptul să efectueze orice acte materiale sau juridice necesare pentru a asigura exploatarea bunului. Nu are dreptul însă să înstrăineze și nici să greveze bunul dat în concesiune sau, după caz, bunurile destinate sau rezultate din realizarea concesiunii și care trebuie, potrivit legii sau actului constitutiv, să fie predate concedentului la încetarea, din orice motive, a concesiunii (art. 872 alin. 1Cod civil);
         - are dreptul la fructe, iar în limitele prevăzute de lege și de actul constitutiv, și la producte.
         Modul de exercitare al dreptului de concesiune de către concesionar este controlat de către concedent.
         c. Dreptul de folosință cu titlu gratuit.
         Dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică (art. 874 Cod civil).
         Titularul nu beneficiază de fructele civile ale bunului, în lipsa unei dispoziții contrare în actul de constituire.
         Actul normativ care completează dispozițiile Codului civil cu privire la darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică este Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, modificată.
         ü Drepturile reale de garanție sunt:
         1. dreptul de ipotecă. Ipoteca este un drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executării unei obligații (art. 2343 Cod civil).
         2. dreptul de gaj. Gajul poate avea ca obiect bunuri mobile corporale sau titluri negociale
         Aceste drepturi reale de garanție, se numesc și accesorii deoarece presupun ca drept principal un drept de creanță.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...