loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Întreprinderea familială            Întreprinderea familială este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa (art. 2 lit. h, din O.U.G. nr. 44/2008).
Întreprinderea familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
         Familia, este compusă din soţul, soţia, copii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv (art. 2 lit. d, din O.U.G. nr. 44/2008).
         ü Constituirea întreprinderii familiale.
Întreprinderea familială se constituie în baza unui acord de constituire între membrii familiei. Acordul de constituire îmbracă forma scrisă, ca o condiţie de valabilitate.
         ü Acordul de constituire trebuie să cuprindă clauze referitoare la:
F  numele şi prenumele membrilor şi a reprezentantului;
F  data întocmirii acestuia;
F  participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării;
F  cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii;
F  raporturile dintre membrii întreprinderii familiale;
F  condiţiile de retragere.
Lipsa uneia din stipulaţiile prevăzute mai sus atrage nulitatea absolută a acordului.
Întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului, dar, prin acordul de constituire a întreprinderii familiale, membrii acesteia, pot stipula constituirea unui patrimoniu de afectaţiune.
Patrimoniul de afectaţiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor a membrilor întreprinderii familiale (după caz, a persoanei fizice autorizate sau a titularului întreprinderii individuale) afectate scopului exercitării unei activităţi economice, constituită ca o fracţiune distinctă a patrimoniului membrilor întreprinderii familiale (după caz, a persoanei fizice autorizate sau a titularului întreprinderii individuale) separată de gajul general al creditorilor personali ai acestora.
Prin acordul de constituire sau printr-un act adiţional la acesta se vor stabili cotele de participare a membrilor la constituirea patrimoniului de afectaţiune. Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau la piederile întreprinderii.
ü Statutul membrilor întreprinderii familiale
Membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului.
Aceştia răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare.
Prerogativele membrilor întreprinderii familiale sunt :
         F pot fi simultan PFA sau titulari ai unor întreprinderi individuale ;
         F pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.
         Actele de dispoziţie asupra bunurilor afectate activităţii întreprinderii familiale se vor lua cu acceptul majorităţii simple a membrilor întreprinderii, cu condiţia ca această majoritate să includă şi acordul proprietarului bunului care face obiectul actului.
         Membrii unei întreprinderi familiale sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj
         ü Interdicţii. Întreprinderea familială nu are dreptul să angajeze terţe persoane cu contract de muncă.
         ü Statutul reprezentantului întreprinderii familiale
         Reprezentantul întreprinderii familiale este desemnat prin acordul de constituire.
         Reprezentantul va gestiona înteresele întreprinderii familiale şi va lua deciziile privind gestiunea curentă a acesteia în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
         Actele prin care se dobândesc bunuri pentru activitatea întreprinderii familiale se încheie de reprezentant fără autorizarea prealabilă a membrilor , dacă valoarea bunului cu privire la care se încheie actul nu depăşeşte 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate întreprinderii şi a sumelor de bani aflate la dispoziţia întreprinderii la data actului. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor.
         Prin reprezentantul său, întreprinderea familială, poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor  întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să-i schimbe statutul dobândit. Colaborarea se face numai în scopul exercitării activităţii pentru care întreprinderea familială a fost autorizată.
ü Încetarea activităţii întreprinderii familiale
Întreprinderea familială îşi încetează activitatea şi este radiată din registrul comerţului în următoarele cazuri :
F mai mult de jumătate din membrii acesteia au decedat ;
            F mai mult de jumătate dintre membrii întreprinderii cer încetarea acesteia sau se retrag din întreprindere;
            F la cererea unei persoane fizice sau juridice prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului. Radierea înregistrării păgubitoare, se cere în tot sau numai  cu privire la anumite elelmente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărâre judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului (art. 25 alin. 1).
         Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...