loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

DOCUMENTELE CONTABILE – SURSA DE INFORMATII IN CONTABILITATEDocumentele -DEFINIRE, ROL, IMPORTANTA
Operatiunile economico-financiare care se deruleaza intr-o întreprindere sunt consemnate in documente justificative.  Informaţiile culese prin metoda contabilităţii în urma utilizării pro­cedeului observării sunt cunoscute sub numele de informaţii primare.
De o manieră generală, documentele ar putea fi definite ca fiind acte scrise în care se consemnează letric, cifric, în etalon natural, valoric sau de muncă operaţiunile economice în momentul şi la locul efectuării lor, pentru a dovedi înfăptuirea acestor operaţiuni şi pentru a sta la baza efectuării înregis­trărilor în contabilitate.
În funcţie de conţinutul şi destinaţia lor, documentele pot avea un rol diferit în cadrul unităţilor. Astfel, documentele în care sunt consemnate operaţii economice şi financiare servesc direct ca bază pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate; alte documente nu sunt legate direct, ci indirect, de înregistrările contabile, ele servesc prin datele lor la întocmirea unor documente care se înregistrează în contabilitate (documente cumulative), iar altele nu au nici o legătură cu înregistrările contabile, fiind utilizate pentru necesităţi organizatorico-administrative. Dintre acestea, numai documentele care servesc direct sau indirect pentru înregistrările contabile constituie documente de evidenţă.
Documentele de evidenţă reprezintă stadiul primar de oglindire a operaţiilor economice. De aceea, totalitatea documentelor folosite pentru consemnarea operaţiilor economice, în momentul producerii lor, sunt denumite documente primare.
Documentele primare nu se pot confunda cu evidenţa operativă deoarece aceasta nu se identifică cu fiecare document în parte sau cu un grup de documente, ci caracterul de evidenţă operativă este dobândit după un început de organizare şi prelucrare a documentelor primare. De exemplu, evidenţa operativă a executării contractelor se realizează pe bază de facturi, avize de expediţie etc.
Importanţa documentelor ca instrumente ale procedeului documentării rezultă din următoarele:
Prin intermediul documentelor contabilitatea cuprinde întreaga activitate a unităţilor, şi anume: existenţa, mişcarea şi modificarea bunurilor economice şi a surselor lor, întregul circuit economic, rezultatele finale ale activităţii desfăşurate.
Documentele leagă organic toate  formele  evidenţei economice constituind una din sursele lor de date.
Suport pentru verificarea gestiunilor, deoarece cu ajutorul lor   se  stabileşte răspunderea persoanelor cărora li se încredinţează spre păstrare şi folosire bunurile economice, justificându-se existenţa şi mişcarea acestora.
Servesc   ca   bază   pentru   efectuarea   reviziilor,   adică   a constatării lipsurilor, a cheltuielilor ilegale, a folosirii neeconomicoase a bunurilor economice, a respectării disciplinei financiare şi de decontare.
Prin intermediul lor se furnizează organelor de conducere informaţii în vederea conducerii operative a proceselor de producţie, aprovizionării tehnico-materiale şi desfacerii producţiei, verificării realităţii operaţiilor economice etc.
Importanţă juridică deoarece, servind la stabilirea raporturilor dintre unităţi, contribuie la respectarea disciplinei contractuale, în cazuri de litigii, expertize, lipsuri, fraude etc., se folosesc ca bază în cercetarea organelor judiciare. Astfel, registrele contabile, bilanţul şi documentele justificative constituie documente contabile oficiale pentru executarea controlului asupra operaţiilor patrimoniale efectuate, fiind admise ca probă în justiţie.
Deci,   documentele   fac   dovada,   pe   de   o   parte,   a   tuturor operaţiilor economice ce au loc în unităţile patrimoniale, iar pe de altă parte, stabilesc răspunderea materială a celor care gospodăresc bunurile economice ale agenţilor economici.
Reflectând toate operaţiile privind starea şi mişcarea elementelor patrimoniale ca urmare a proceselor economice, a relaţiilor de drepturi şi obligaţii generate de aceste operaţii, a rezultatelor financiare obţinute din activitatea desfăşurată, documentele primare au o aplicabilitate generală în toate lucrările de contabilitate. Constituind baza înregistrărilor în contabilitate, ele influenţează nemijlocit exactitatea datelor contabile şi operativitatea obţinerii informaţiilor.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...