loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Dizolvarea societăţilor comercialeDizolvarea societăţilor comerciale reprezintă o etapa in procesul de încetare a personalităţii juridice a acestora, formata dintr-un ansamblu de operaţiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societăţii in cauza, urmata de radiere.
Dizolvarea se poate realiza :
-    in baza unei hotărâri a asociaţilor;
-    prin hotărârea instanţei judecătoreşti;
-    in virtutea legii (de drept).
Legea societăţilor comerciale prevede cauze comune, generale, de dizolvare a societăţilor comerciale si cauze specifice fiecărei forme.
7.1. Cauze comune de dizolvare a societăţilor comerciale
Potrivit Legii nr.31/1990, republicata, sunt cauze comune de dizolvare a societăţilor comerciale următoarele:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulităţii societăţii;
d) hotărârea adunării generale;
e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
f) falimentul societăţii;
g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii.
Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii
Prelungirea societăţii prin voinţa asociaţilor este posibila in măsura in care hotărârea de prelungire are loc înainte de expirarea duratei stabilite in actul constitutiv, altminteri insa dizolvarea operează de drept.
In acest caz, asociaţii trebuie sa fie consultaţi cu cel puţin trei luni înainte de expirarea duratei societăţii, daca se hotărăşte cu privire la eventuala prelungire a duratei de funcţionare a acesteia.
Imposibilitatea  realizării  obiectului sau  realizarea  acestuia (dizolvare de drept)
Aceasta dispoziţie a existat si in redactarea iniţiala a Legii societăţilor comerciale, rămânând deschisa posibilitatea pentru asociaţi:
- fie de a modifica obiectul de activitate in condiţiile art.199 si urm. din Legea nr.31/1990, republicata;
- fie de a hotărî dizolvarea societăţii.
Declararea nulităţii societăţii
In declararea nulităţii societăţii se va interveni pe baza hotărârii pronunţata de instanţa de judecata prin care se constata nerespectarea condiţiilor de fond si forma impuse de normele imperative privind constituirea societăţilor comerciale. Nulitatea actului constitutiv atrage nulitatea societăţii înfiinţate in baza lui. O problema ar putea-o constitui includerea nulităţii prin cauzele de dizolvare, din moment ce dizolvarea reprezintă, îndeobşte, încetarea existentei unui subiect colectiv de drept legal constituit. Dizolvarea intervine după ce persoana juridica a înfiinţat ca atare, reprezentând procesul de încetare a existentei acestuia.
Nulitatea societăţii, in schimb, nu poate viza decât cauze originare, iniţiale, de nelegalitate, ea intervenind cu efecte retroactive si având drept consecinţa repunerea asociaţilor in situaţia anterioara, ca si cum societatea nu ar fi existat
Hotărârea adunării generale (dizolvare voluntara)
Întrucât legea nu limitează cazurile in care societatea poate fi dizolvata prin hotărârea adunării asociaţilor, decurge ca aceştia sunt liberi sa aprecieze motivele pentru care decid dizolvarea societăţii.
Un caz legal de dizolvare a societăţii de către adunarea generala priveşte dizolvarea acesteia înainte de expirarea termenului fixat pentru durata societăţii. Dizolvarea anticipata este un caz de modificare a actului constitutiv al societăţii, care se realizează in condiţiile legii.
Hotărârea tribunalului
            Legiuitorul a prevăzut acest caz de dizolvare deoarece in practica s-a constatat ca, după constituirea societăţii comerciale, in timp au apărut neînţelegeri atât de grave, încât au împiedicat funcţionarea in mod normal a societăţii. Dizolvarea societăţii pentru acest motiv este pe deplin justificata, pentru a ocroti, in primul rând, interesele creditorilor societăţii, care ar putea fi lezaţi in drepturi din cauza neînţelegerilor grave intervenite intre asociaţi. Divergenţele dintre asociaţi care fac imposibilă continuarea societăţii apar sub forma lipsei sau dispariţiei elementului affectio societatis, atunci când interesul social ajunge să fie încălcat sau pus în umbră de interesele personale ale asociaţilor. Neînţelegerile grave dintre asociaţi si, in special, temeinicia acestora, va fi apreciata de instanţa de judecata in funcţie de problemele administrate in cauza.
Falimentul societăţii
In cazul in care instanţa de judecata dispune falimentul unei societăţi comerciale, evident societatea se va dizolva, urmând a fi radiata din registrul comerţului. Falimentul societăţii reprezintă, in opinia noastră, o forma de dizolvare silita a unei societăţi comerciale (având caracter sancţionator), care intervine, de cele mai multe ori, in situaţia in care societatea a înşelat buna-credinţa a creditorilor.
Alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societăţii
Legea nr.31/1990, republicata a prevăzut si alte cauze de dizolvare a societăţii. Astfel, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care:
    a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
    b) societatea nu a depus, la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerţului;
    c) societatea şi-a încetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu îndeplineşte condiţiile referitoare la sediul social sau asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut sau reşedinţa cunoscută;
    d) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii.
Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii.
După rămânerea definitiva a hotărârii de dizolvare societatea va fi radiata din registrul comerţului.
8. Lichidarea societăţilor comerciale
8.1. Aspecte comune lichidării pentru toate formele de societăţi
In legea societăţilor comerciale, sunt prevăzute atât dispoziţiile generale privind lichidarea societăţilor comerciale, cat si unele dispoziţii speciale aplicabile fiecărei forme de societăţi. In aceasta lucrare am considerat ca este util a va prezenta aspectele teoretice si practice privind dispoziţiile generale, comune tuturor formelor de societăţi comerciale.
Aşa cum am arătat anterior, dizolvarea nu are ca efect imediat încetarea existentei societăţii comerciale, ci numai intrarea ei in lichidare. Abia la încheierea operaţiunilor de lichidare poate înceta definitiv existenta societăţii comerciale, ci numai intrarea ei in lichidare.
Drepturile si obligaţiile lichidatorilor
a) In desfăşurarea operaţiunii de lichidare, lichidatorii au următoarele obligaţii:
- sa facă un inventar si se încheie un bilanţ care sa constate situaţia exacta a activului si pasivului societăţii;
- sa păstreze patrimoniul societăţii, registrele ce li s-au încredinţat de administratori si actele societăţii;
- sa întocmească un registru cu toate operaţiunile lichidării, in ordinea datei lor.
b) Lichidatorii au următoarele drepturi:
-  sa execute si sa termine operaţiunile de comerţ referitoare la lichidare;
- sa dea in judecata in calitate de reclamant sau de parat in interesul lichidării patrimoniului societăţii;
- sa vândă prin licitaţie publica bunurile mobile si imobile ale societăţii, sa facă tranzacţii.
-   sa lichideze si sa încaseze creanţele societăţii.
Radierea societăţii comerciale din registrul comerţului
După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societăţilor din registrul comerţului, radiere care se poate face si din oficiu.
Cererea de radiere a asociaţilor din registrul comerţului trebuie sa fie insolita de următoarele acte:
- bilanţ in lichidare;
- raportul lichidatorilor privind modul de repartizare a activului si de stingere a pasivului;
- certificat fiscal eliberat de Administraţia financiara, din care sa rezulte ca societatea nu are datorii fata de stat;
- originalele   documentelor   emise   de   oficiul   registrului  
- declaraţia lichidatorilor cu privire la executarea operaţiilor efectuate.
La data îndeplinirii formalităţilor de radiere, personalitatea juridica a societăţii încetează atât in raporturile dintre asociaţi, cat si fata de terţele persoane.
SEMINAR
Dezbaterea pe articole a actului constitutiv
Simulare infiintare SRL
Simulare infiintare SRL- asociat unic
Simulare infiintare SA
Simulare infiintare SNC
Avantaje si dezavantaje constituire diferite forme de societati
Simulare dizolvare, lichidare si radiere diferite forme de societati

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...