loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

DEMERSUL GENERAL AL MISIUNII DE EXAMINARE A CONTABILITĂŢII, ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE2.1. Destinatarul acestei misiuni
În mod deosebit, misiunea de examinare a contabilităţii, de întoc­mire si prezentare a situaţiilor financiare este destinată întreprinderilor şi practicilor mici şi mijlocii (IMM/PMM).
Într-o accepţiune generală, întreprinderile şi practicile mici şi mijlocii pot fi identificate după trei criterii:
  • ACTIVITATEA: activitate multiplă, specifică şi neuniformă, cu fluxuri relativ importante.
  • STRUCTURA: prezintă un oarecare grad de complexitate atât la nivelul contabilităţii, cât si al celorlalte funcţii ale întreprinderii.
  • DIFUZAREA EXTERNĂ A INFORMAŢIEI FINANCIA­RE: această misiune de examinare a contabilităţii poate fi pro­pusă şi întreprinderilor care au încredinţat unui profesionist contabil misiunea de ţinere a contabilităţii, atunci când sunt confruntate cu necesitatea unei difuzări externe mai importante a situaţiilor lor financiare.
Natura lucrărilor misiunii de examinare a contabilităţii se bazează pe:
-  o cunoaştere aprofundată a activităţilor clientului, permiţând astfel identificarea domeniilor şi conturilor semnificative;
-  o analiză a procedurilor privind organizarea contabilităţii;
- o colectare a elementelor probante, întemeiată în mod deosebit pe tehnicile următoare: control mai aprofundat asupra docu­mentelor justificative, examinare analitică, sondaje şi inter­viuri cu clientul (şeful întreprinderii, administratorul, di­rectorul etc).
Aceste diligente îi permit profesionistului contabil să prezinte o atestare, indicând că nu a constatat elemente care să pună la îndoială regularitatea şi sinceritatea contabilităţii la sfârşitul exerciţiului fi­nanciar.
În majoritatea cazurilor, clientul nu încredinţează profesionistului contabil numai misiunea de examinare a contabilităţii. El cere de cele mai multe ori şi misiuni complementare:
-  misiuni de asistenţă administrativă: organizarea funcţiei admi­nistrative, analiza performanţelor;                                          
-  misiuni de asistenţă contabilă: punctual, profesionistul contabil  poate fi solicitat să asigure total sau parţial funcţia contabilă a 3 întreprinderii;
-  misiuni de consultanţă: în materie juridică, fiscală, organi­zatorică, de gestiune, de finanţare, informatică.
Aceste misiuni pot fi periodice sau permanente şi se derulează în acelaşi timp cu misiunea de examinare a contabilităţii sau într-o perioadă diferită, însă, evident, pe baza altor relaţii contractuale, satisfăcătoare pentru ambele părţi.
Acest ghid nu se referă decât la misiunea de examinare a conta­bilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Alte ghiduri metodologice sunt sau vor fi elaborate pentru misiunile complemen­tare.

2.2. Finalitatea misiunii

Misiunea de examinare a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare are ca principal obiectiv posibilitatea de a-i permite profesionistului contabil să ateste că:
„...nu a constatat existenţa unor elemente care să pună în discuţie - sau la îndoială - regularitatea şi sinceritatea contabilităţii la sfârşitul exerciţiului financiar..."
Regularitatea şi sinceritatea contabilităţii presupun prelua­rea şi aplicarea cu bună-credinţă a principiilor şi regulilor prevăzute de normele tehnice contabile în vigoare, cum sunt:
Ø  principiul prudenţei, care presupune o apreciere rezonabilă a faptelor în scopul evitării riscului de a transfera în viitor incertitudini prezente, susceptibile de a greva patrimoniul şi rezultatele financiare ale întreprinderii.
în acest scop, valoarea oricărui element trebuie să fie determi­nată având în vedere următoarele aspecte:
a.  se vor lua în considerare profiturile recunoscute (eviden­ţiate) până la data închiderii exerciţiului financiar;
b.  se va ţine seama de toate obligaţiile previzibile şi de pier­derile potenţiale care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu an­terior, chiar dacă asemenea obligaţii sau pierderi apar între data încheierii exerciţiului şi data întocmirii bilan­ţului;
c.  se va ţine seama de toate ajustările de valoare datorate de­precierilor constatate pe baza inventarierii patrimoniului, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este profit sau pierdere;
Ø  principiul permanenţei metodelor, care conduce la conti­nuitatea aplicării regulilor şi normelor privind evaluarea, înre­gistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimo­niale şi a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile;
Ø  principiul continuităţii activităţii, potrivit căruia se presu­pune că întreprinderea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a aces­teia, în cazul în care clientul a luat cunoştinţă de unele ele­mente de nesiguranţă legate de anumite evenimente, care pot duce la incapacitatea acestuia de a-şi continua activitatea,este necesar ca aceste elemente să fie aduse la cunoştinţa profesionistului contabil;                                                     
Ø  principiul independenţei exerciţiilor, care ia în considerare  toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exerciţiului fi­nanciar pentru care se face raportarea, fără a ţine seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăţilor;
Ø  principiul intangibilităţii, care cere ca bilanţul de deschidere al unui exerciţiu să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent;
Ø  principiul necompensării, potrivit căruia elementele de activ şi de pasiv trebuie să fie evaluate şi înregistrate în contabilitate separat, nefiind admisă compensarea valorilor lor între ele şi nici a veniturilor şi cheltuielilor din contul de rezultate între ele;
Ø  principiul prevalentei fondului asupra formei (econo­micului asupra juridicului), care cere ca informaţiile înre­gistrate în contabilitate să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică; de pildă, în cazul leasingului financiar, beneficiarul dobândeşte numai posesia şi utilizarea bunului, locatorul păstrându-şi dreptul de dispoziţie asupra bunului; deci, cu toate că nu este proprietar deplin, beneficiarul bunului îl va înregistra în cadrul activelor sale, iar obligaţia de plată către locator, corespunzător, în pasiv;
Ø  principiul importanţei semnificative (importanţei relative), care consideră că este semnificativă orice informaţie omisă sau eronat înregistrată care ar putea influenţa deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza sintezei contabilităţii, adică a situaţiilor financiare; de aceea, pragul de semnificaţie este o limită valorică stabilită de profesionistul contabil după anumite reguli care îi permite acestuia să aprecieze dacă mărimea unei erori, omisiuni sau inexactităţi ar putea influenţa semnificativ deciziile utilizatorului situaţiilor financiare.
Deci obiectivul profesionistului contabil într-o misiune de exami­nare a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare constă în a atesta că nu a constatat existenţa unor elemente care să pună în discuţie - sau la îndoială - aplicarea principiilor general admise în situaţiile financiare respective.
Misiunea de examinare a contabilităţii se deosebeşte fundamental de misiunea de audit statutar sau de cea de certificare (cenzoratul).

2.3. Modalitatea de realizare a misiunii

Obiectivul acestui ghid este de a prezenta modalitatea de efec­tuare de către profesionistul contabil a derulării normale a misiunii, de la cunoaşterea generală a activităţilor întreprinderii până la eliberarea atestării.
Modalitatea de realizare a misiunii cuprinde şapte etape:
1.  cunoaşterea generală a activităţilor întreprinderii cliente în vederea acceptării misiunii;
2.  cunoaşterea globală a întreprinderii şi a procedurilor sale privind funcţia contabilă;
3.  orientarea şi programarea misiunii;
4.  realizarea misiunii în cursul exerciţiului financiar;                      
5.  colectarea elementelor probante;                                                  
6.  lucrările sfârşitului misiunii;                                                           
7.  eliberarea atestării.                                                                        
Această modalitate de realizare a misiunii are ca scop să-i permită profesionistului contabil respectarea normelor de lucru, care sunt baza activităţii lui, cu ajutorul suporturilor operaţionale care îi dau posibilitatea aplicării acestor norme.
Desigur că aceste şapte etape se realizează în timpul mai multor exerciţii financiare, conform unui proces permanent care necesită o actualizare regulată: cunoaşterea generală a activităţilor întreprinderii, cunoaşterea globală a acesteia şi a procedurilor sale interne privind funcţia contabilă.
Alte etape sunt legate de un exerciţiu determinat: orientarea şi programarea misiunii, realizarea misiunii în cursul exerciţiului financiar, colectarea elementelor probante, lucrările sfârşitului misiunii, eliberarea atestării.

Cele şapte etape nu se derulează după un proces cronologic me­canic, întrucât ele sunt interactive.
Modalitatea de realizare a misiunii în concordanţă cu normele, pe de o parte, şi cu tehnicile, pe de altă parte, este sintetizată în tabloul care urmează:
ETAPELE DEMERSULUI


1Cunoaşterea generală a activităţilor întreprinderii cliente


2. Cunoaşterea globală a întreprinderii şi a procedurilor sale privind funcţia contabilă


3. Orientarea şi programarea misiunii
NORMELE
115 Acceptarea şi
menţinerea
misiunilor
122 Contractarea
lucrărilor
2221 Orientarea
misiunii
2221   Orientarea
Misiunii
 2225   Aprecierea
procedurilor
privind funcţia
contabilă

121 Programarea lucrărilor
123 Delegarea şi supravegherea lucrărilor
125 Documentarea
lucrărilor
2222 Programarea
lucrărilor
2229
Documentarea
lucrărilor
TEHNICILE
  Vizitarea întreprinderii
 Interviuri
  Colectarea de documente

  Interviuri
  Vizitarea localurilor întreprinderii
  Interviuri
  Vizitarea localurilor întreprinderiiETAPELE DEMERSULUI
NORMELE
TEHNICILE
4. Realizarea misiunii în cursul exerciţiului financiar
5. Colectarea elementelor probante
2226   Colectarea elementelor probante
2226   Colectarea clementelor probante
2227   închiderea situaţiilor financiare
Interviuri Controlul prin tehnici şi proceduri
Controlul
documentelor
justificative,
situaţii
comparative
Examinarea
analitică
Interviuri
6. Lucrările sfârşitului misiunii
123     Delegarea şi
supravegherea lucrărilor
Supraveghere
7. Eliberarea atestării
13       Norma de raportare 223     Norma de raportare

2.4. Suporturile operaţionale

Cabinetele au toată libertatea pentru aprecierea mijloacelor ne­cesare executării misiunii, în concordanţă cu referenţialul normelor profesionale elaborate de CECCAR, atât în ceea ce priveşte constituirea dosarelor de lucru, cât şi organizarea internă a cabinetului.
Prezentul ghid cuprinde:
-  un model de scrisoare către colegi, pentru cazul preluării unor misiuni executate de aceştia;
-  un program de lucru indicativ;
-  descrierea dosarelor de lucru elaborate de Consiliul Superior al CECCAR.
Modelele acestor dosare, elaborate de Consiliul Superior, au fost concepute în mod voit mai numeroase, în sensul că ele regrupează importante suporturi operaţionale - formulare - susceptibile să răspundă   unui mare număr de situaţii.
Ele cuprind două serii de despărţitoare (ale funcţiilor permanente şi anuale ale întreprinderii; de pildă: contabilitate, fiscalitate, juridic, social etc.) şi de foi de lucru specializate pentru dosarul permanent şi dosarul anual.
Dosarul anual este compus din foi sintetice care regrupează, pentru fiecare ciclu, controalele de efectuat, suporturile de utilizat, concluziile şi propunerile (recomandările) de făcut. Aceste documente sunt utilizabile prin păstrarea lor ordonat, în bibliorafturi anume constituite.
Aceste suporturi operaţionale sunt propuneri pe care profe­sioniştii contabili vor putea sâ le adapteze în funcţie de propria lor orgamizare internă și în funcție de nevoile clientului.  Ele sunt, de asemenea, susceptibile de a fi modificate în ceea ce priveşte forma lor, putând fi înlocuite în totalitate printr-un alt suport sau, in mod deosebit, prin editare informatică.
Menţionăm că multe dintre foile de lucru specializate sunt destinate a fi utilizate atât de client, cât şi de cabinet cu ocazia colectării unor elemente probante (situaţia clienţilor, a facturilor de întocmit etc). In anumite situaţii documentele vor fi semnate de client (situaţia stocurilor,
controlul întreprinzătorului individual etc).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...