loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Datoriile (capitalul străin)- delimitează sursele de finanţare externă furnizate de terţi (bănci, instituţii financiare, furnizori etc.) pentru care întreprinderea trebuie să acorde un echivalent valoric sau o prestaţie. Reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice.
            În concordanţă cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, datoriile sunt clasificate în datorii curente şi datorii pe termen lung. Astfel, datoria curentă este o obligaţie care:
            - se aşteaptă să fie achitată în cursul normal al ciclului de exploatare al întreprinderii;
            - este exigibilă, în termen de 12 luni de la data bilanţului.
            Toate celelalte datorii trebuie încadrate la datorii pe termen lung.
            Datoriile ca sursă de finanţare sunt prezente din momentul naşterii obligaţiilor faţă de terţi şi până în momentul rambursării (este cazul creditelor) şi respectiv plăţii lor (datoriile generate de relaţiile de decontare).
            În structura datoriilor se includ: împrumuturi şi datorii asimilate, datorii comerciale, datorii în cadrul grupului, datorii din interese de participare, alte datorii.
            Împrumuturi şi datorii asimilate reprezintă datoriile financiare ale întreprinderii privind: împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, credite bancare pe termen lung şi mediu contracte cu băncile şi alte instituţii financiare.
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni semnifică surse financiare pe termen lung provenite din vânzarea de titluri de credit negociabile către public, de regulă, prin intermediul unor instituţii financiare. Titlurile de credit numite obligaţiuni sunt rambursabile la termen şi purtătoare de dobânzi.
Credite primite de la bancă şi alte instituţii includ datoriile pe termen lung şi mediu şi respectiv, creditele pe termen scurt (de trezorerie). Aceste credite sunt purtătoare de dobânzi şi garantate cu activele întreprinderi.
Datorii comerciale semnifică obligaţii curente ale întreprinderii provenite în cadrul relaţiilor de decontare cu terţii pentru achiziţionări de bunuri, executări de lucrări şi prestări de servicii. În structura lor se cuprind furnizori şi efecte de plătit.
            Furnizori reprezintă obligaţiile echivalente valorii bunurilor materiale, lucrărilor şi serviciilor primite de la terţi.
            Efectele de plătit reprezintă titlurile de valoare care atestă obligaţia de plată în cadrul relaţiilor de decontare cu terţii.
            Datorii în cadrul grupului reprezintă obligaţiile datorate societăţilor din cadrul grupului în relaţiile de decontare ale societăţii mamă cu filialele.
            Datorii din interese de participare, reprezintă obligaţiile provenite din relaţiile de decontare ale întreprinderii cu societăţile asociate.
            Alte datorii delimitează obligaţiile salariale, sociale, fiscale ale întreprinderii faţă de personalul angajat (salariile şi alte drepturi asimilate), faţă de bugetul asigurărilor sociale (contribuţiile la asigurări sociale, casa de sănătate, ajutor de şomaj), faţă de bugetul statului (impozite şi taxe), faţă de asociaţi (capital de rambursat, dividende de plată), faţă de creditori diverşi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...