loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

CONTURI DE IMOBILIZĂRI FINANCIARESunt constituite din depozite la vedere, depozite la termen, aur şi devize, credite bancare pe termen lung, sume rezultate din împrumuturi pe termen lung, obligaţiuni şi acţiuni, prime de asigurare.
Imobilizările financiare sunt formate din anumite titluri (titluri de participare – acţiuni, titluri de participare deţinute de întreprindere sub formă de interese, alte titluri imobilizate) şi din anumite creanţe (creanţe legate de participaţii, împrumuturi acordate pe termen lung, creanţe – garanţii şi cauţiuni).
Prin titlu se înţelege actul sau faptul juridic care reprezintă temeiul unui drept invocat.
Participaţia (participarea) este un contract de asociere între două sau mai multe persoane care se înţeleg să pună în comun fie numai munca, fie munca şi capitalul, fie numai capitalul, într-o anumită afacere a cărei durată este în funcţie de durata obiectului participaţiei.
Operaţiile care produc modificări in conturile de  active imobilizate financiare sunt:
Ø intrările: ca achiziţii, aporturi ale asociaţilor;
Ø ieşirile: ca vânzări, cedare de active, retragerile asociaţilor, imobilizărilor financiare aduse ca aport.
Caracteristic acestui tip de active, este şi faptul că acestea nu formează obiectul amortizării.
Folosind contul 261 “Titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului” mecanismul de funcţionare a conturilor de imobilizări financiare se prezintă astfel:

   512                                                      261                                          6583
 “Conturi curente la bănci”           ”Titluri de particip deţinute          ”Cheltuieli privind activele
                                                     la filiale din cadrul grupului”     cedate şi alte op. de capital”
D                                      C         D                                        C     D                                         C
         
                   Titluri  de participare achiziţionate    Valoarea contabilă a titlurilor de
                                                                                   participare cedate, înregistrată
                                                                              la cheltuieli


                                                                                   Sold debitor: valoarea titlurilor
                                                                              de participare existenteExemplul 3. Funcţionarea conturilor de imobilizări financiare
a) Societatea A cumpără de la societatea B, pe termen lung, un pachet de 100 acţiuni cu valoare nominală de 2000 lei/acţiune.
Operaţia determină o creştere a valorii titlurilor de participare ca element de activ (+A) care se înregistrează în debitul contului 261 “Titluri de participare” şi, concomitent o creştere a datoriei către societatea B ca vărsăminte de efectuat (+P) în creditul contului 269 “Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare.

 
              261                        =                        269                                200.000
   “Titluri de participare              “Vărsăminte de efectuat
    deţinute la filiale din              pentru imobilizări financiare
      cadrul grupului”
 


b) Societatea A achită societăţii B titlurile cumpărate, din disponibilul existent în cont la bancă.
Operaţie ce produce modificările: scăderea, anularea, vărsămintelor de efectuat (-P) înregistrată în debitul contului 269 “Vărsăminte de efectuat” şi concomitent, scăderea activului cont curent (-A) prin creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”.

 
                          269                  =                         512                         200.000
   “Vărsăminte de efectuat               “Conturi curente la bănci”
pentru imobilizări  financiare”                      


 
c) Se cesionează titlul de participare prin vânzare la bursa de valori, preţul de cesiune fiind de 250.000 lei.
Această operaţie determină o creştere a cheltuielilor privind activele cedate (+A) înregistrate în contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate” şi totodată o micşorare a valorii titlurilor de participare (-A) evidenţiată în creditul contului 261 „Titluri de participare” cu valoarea titlurilor de participare. 
       6583                     =                          261                          200.000
     “Cheltuieli privind                         “Titluri de participare
     activele cedate şi                           deţinute la filiale din
   alte operaţii de capital”                       cadrul grupului


 
d) Preţul de cedare sau vânzare a titlurilor de participare se înregistrează în categoria veniturilor în creditul contului 7583 „Venituri din cedarea activelor” cu (+P)  şi în debitul contului 461 „Debitori diverşi”           cu (+A).


 
                 461                =                              7583                             250.000
     “Debitori diverşi”               “Venituri din cedarea activelor
                                                   şi alte operaţii de capital”


 


e) Societatea A acordă un împrumut pe termen lung în sumă de 100.000 cu dobândă 40%
Operaţia determină o creştere a împrumuturilor pe termen lung acordate, ca element de activ (+A) care se înregistrează în debitul contului 267 „Creanţe imobilizate” şi, concomitent o scădere a numerarului din cont (-A) în creditul contului 512 „Conturi curente la bănci”, precum şi o creştere ale veniturilor din dobânzi (+P) în creditul contului 766 „Venituri din dobânzi”.

100.000 x 40 % = 40.000


 
               267                              =                   %                               140.000
   “Creanţe imobilizate”                                  512                              100.000
                                                          „Conturi curente la bănci”
                                                                       766                                40.000
                                                            „Venituri din dobânzi”


 
f) La scadenţă, se înregistrează restituirea împrumutului acordat şi  inclusiv dobânda aferentă.
Operaţia  produce modificările: scăderea, anularea împrumuturilor acordate (-A) înregistrată în debitul contului 267 „Creanţe imobilizate” şi concomitent, creşterea la conturi la bancă (+ A)  prin debitul contului 512 „Conturi curente la bănci”.
 
                     512                     =                       267                             140.000
“Conturi curente la bănci”                  “Creanţe imobilizate” 
            În formă sistematică, înregistrarea informaţiilor economice menţionate la exemplul 3, se prezintă astfel:


      
      5121                       269                                        261                                 6583
  ”Conturi la bănci”      ”Vărsăminte de efectuat     ”Titluri de particip.       ”Chelt. privind active
                                   pentru imob. financiare”        deţinute la filiale           cedate şi alte op.
                                                                                 în cadrul grupului”             de capital”
D                         C      D                                 C     D                         C     D                          C

 
există           200.000  b   200.000   200.000         200.000   200.000       200.000
disponibil      100.000                                       a                                     c
140.000


 


                                  e
           766                                    267                                   461                                 7583
  ”Venituri din dob.”       ”Creanţe imob.”              ”Debitori diverşi”        ”Venituri din cedarea
                                                                                                                           activelor şi alte op.
    de capital”
  D                        C      D                         C         D                       C    D                                C
 
                40.000          140.000    140.000           250.000                                      250.000

 
                             f                                                                            d


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...