loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Contractul de mandatPotrivit legislatiei in vigoare, mandatul are ca obiect tratarea de afaceri comerciale pe seama si socoteala mandatului.
Mandatul este contractul in temeiul căruia o persoana (mandant) împuterniceşte alta persoana (mandatar) sa încheie anumite acte juridice in numele si pe seama mandantului.
Mandatul comercial prezintă următoarele caracteristici:
a) Mandatul comercial, spre deosebire de mandatul civil, are drept obiect afaceri comerciale si nu se presupune a fi gratuit
b) Mandatul comercial este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o suma printr-o suma ferma sau forfetara ori sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri
c) Mandatul comercial poate fi cu reprezentare, dar si fără reprezentare; aceasta nu este de esenţa mandatului ci numai de natura lui.
d) Mandatul comercial poate fi general, pentru toate afacerile mandatului, sau special, pentru o anumita afacere.
Condiţiile de validitate a contractului de mandat comercial
Condiţii de fond
Pentru a fi valabil încheiat, contractul de mandat comercial trebuie sa respecte condiţiile cerute de Codul civil: consimţământul, capacitatea pârtilor, obiectul contractului si cauza.
• Consimţământul pârtilor
Mandatul comercial, fiind un contract consensual, se considera perfect in momentul acordului de voinţa al mandatarului si mandatului. Mandatul poate fi expres sau tacit, acceptarea mandatului putând fi tacita si sa rezulte executarea lui. Mandatarul care nu doreşte a primi însărcinarea data de mandant trebuie sa-l înştiinţeze imediat pe acesta. Daca mandantul întârzie in luarea masurilor cu privire la bunurile încredinţate, mandatarul poate cere punerea bunurilor sub sechestru judiciar.
• Capacitatea pârtilor
Mandantul trebuie sa aibă capacitatea de a încheia el însuşi actele juridice care urmează sa fie încheiate in numele sau de către mandatar. Mandatarul trebuie sa aibă capacitatea de exerciţiu pentru a fi in măsura sa încheie acte juridice personal, in numele si pe seama altuia, fără insa ca legea sa-i ceara si calitatea de comerciant.
• Obiectul contractului
In legislatia specifica dreptului comercial, se arata ca obiectul mandatului comercial este „tratarea de afaceri comerciale".
Deci obiectul contractului de mandat îl constituie faptele de comerţ. In afara condiţiilor generale, comune tuturor contractelor - respectiv: sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, licit, in circuitul civil etc. - cu privire la obiectul mandatului se impun următoarele precizări:
- mandatul are ca obiect încheierea de acte juridice de către mandatar.
Daca acesta îndeplineşte si fapte materiale, actele sau faptele materiale vor avea caracter accesoriu.
- actele juridice au caracter strict personal nu pot fi încheiate prin mandatar ori alte declaraţii strict personale.
• Cauza (scopul) contractului
Cauza, ca element de validitate a contractului de mandat, trebuie sa îndeplinească condiţiile generale, comune tuturor actelor juridice: sa fie reala, licita, morala, sa nu contravină regulilor de convieţuire sociala.
Forma contractului (conditi de forma)
Contractul de mandat se încheie prin simplul acord de voinţa al pârtilor având, de regula, caracter consensual.
Felurile mandatului
In funcţie de întinderea puterilor conferite mandatarului, mandatul poate fi general sau special.
- Mandatarul este general in cazul in care mandatarul este împuternicit sa încheie orice acte juridice, cu excepţia acelora pentru care legea impune existenta unui mandat special.
- Mandatul este special daca mandatarul este împuternicit sa încheie un anumit act juridic sau pentru anumite operaţiuni determinate.
Efectele contractului de mandat comercial
Contractul de mandat face parte din categoria contractelor „intuitu personae", in care încrederea pârtilor, in special a mandatului fata de mandatar, trebuie sa fie perfecta.
Obligaţiile mandatarului:
- mandatarul are obligaţia sa execute însărcinarea primita cu diligenta unui bun comerciant, ca si cum afacerile ar fi ale sale;
- mandatarul trebuie sa arate terţilor împuternicirea;
- mandatarul este dator sa incunostiinteze fără întârziere pe mandant despre executarea mandatului;
- mandatarul este obligat sa păstreze destinaţia sumelor primite pe socoteala   mandantului.   In   cazul   neexecutării   acestei   obligaţii mandatarul este dator la plata dobânzilor aferente sumei, din ziua primirii acesteia. In caz de doi sau frauda, mandatarul este posibil sa răspundă si penal;
-  mandatarul este ţinut a plaţi dobânzi la sumele de bani cuvenite mandantului, din ziua in care era dator a le trimite sau a le consemna
Obligaţiile mandantului:
- mandantul este obligat sa pună la dispoziţia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea
- mandantul este ţinut de obligaţia de plata a remuneraţiei convenite;
- mandantul are obligaţia sa restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului.
Mandantul are obligaţii si fata de terţele persoane in baza actelor juridice încheiate de mandatar, evident in limitele împuternicirii sale.
Încetarea contractului de mandat comercial
Contractul de mandat încetează prin:
-          îndeplinirea funcţiei sale juridice.
Exista si situaţii de natura obiectiva sau subiectiva, care duc la stingerea mandatului. Cu toate acestea, contractul de mandat rămâne si in dreptul comercial un contract care se bazează pe încrederea pe care o are mandantul in persoana mandatarului, aşa încât mandatul poate fi revocat in cazuri întemeiate. Revocarea poate fi expresa printr-o declaraţie făcuta in acest sens si care trebuie sa fie notificata (comunicata) terţelor persoane care, de buna-credinţa ar putea încheia acte juridice cu primul mandatar. In lipsa notificării terţii se pot apară invocând aparenta de drept in privinţa primului mandatar.
Revocarea poate sa fie tacita, ceea ce înseamnă ca poate fi dedusa din orice împrejurări care dovedesc voinţa mandantului de a revoca mandatul încredinţat unei persoane. De exemplu, desemnarea unui nou mandatar pentru îndeplinirea aceleaşi operaţiuni înseamnă, tacit, revocarea mandatarului precedent. In cazul in care mandatul este cu titlu oneros, mandatarul poate sa-i solicite mandantului despăgubiri daca revocarea sa este intempesiva sau abuziva.
- Îndeplinirea termenului pentru care a fost încheiat contractul
-          Renunţarea mandatarului, este cauza de stingere a mandatului civil.
In cazul mandatului comercial, mandatarul este ţinut sa-l despăgubească pe mandant, in caz de renunţare la împuternicirea primita. Mandatarul poate sa renunţe la mandat, anuntandu-1 pe mandant despre aceasta intenţie. Daca prin renunţare mandantul este prejudiciat, mandatarul poate fi tras la răspundere pentru acoperirea prejudiciului, cu excepţia cazului când se dovedeşte ca el însuşi ar fi suferit o paguba însemnata daca ar fi continuat executarea mandatului.
- Moartea mandatarului sau a mandantului
Daca mandatarul decedează, moştenitorii lui trebuie sa-l incunostiinteze pe mandant si sa continue executarea acestuia pentru a nu cauza paguba mandantului. Tot astfel, daca moare mandantul moştenitorii acestuia trebuie sa-i comunice mandatarului. Acesta va fi obligat sa încheie operaţiunea pentru care a primit împuternicire, pentru a nu cauza pagube moştenitorilor mandantului.
- Incapacitatea, interdicţia, falimentul uneia dintre părţi au ca efect încetarea mandatului. Aceste clauze se întemeiază tot pe caracterul „intuitu personae"al mandatului, pe „încrederea" existenta intre părţi dublata de faptul ca, mandatarul trebuie sa fie o persoana „capabila"  sa încheie  acte juridice  in  numele  si  pe  seama mandantului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...