loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Contractul de leasingPotrivit art.l din O.G. nr. 51/1997, republicata, operaţiunile de leasing sunt acele operaţiuni prin care o parte, denumita locator/finanţator, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinţa asupra unui bun al cărui proprietar este cealaltă parte, denumita utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei plaţi periodice, denumita rata de leasing
            Prin rata de leasing, in sensul art. 2 lit. d) din lege, se înţelege:
• in cazul leasingul financiar, cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing. Dobânda de leasing reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piaţa româneasca;
• in cazul leasingului operaţional, cota de amortizare, calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de către părţile contractante.
La sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obliga sa respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale.
In ceea ce priveşte noţiunea de leasing financiar la care am făcut referire mai sus, aceasta reprezintă operaţiunea de leasing care îndeplineşte una sau mai multe din următoarele condiţii:
- riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul încheierii contractului de leasing;
- părţile au prevăzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
- utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului, iar preţul de cumpărare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaţa) pe care aceasta o are la data la care operaţiunea poate fi exprimata;
- perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acoperă cel puţin 75% din durata normala de utilizare a bunului, chiar daca, in final, dreptul de proprietate nu este transferat.
Condiţiile leasingului financiar nu sunt cumulative. Leasingul operaţional reprezintă operaţiunea de leasing care nu îndeplineşte nici una din condiţiile leasingului financiar. In ce priveşte calitatea de finanţator, aceasta poate fi o societate de leasing, persoana juridica romana sau străina.
Societăţile de leasing
Operaţiunile de leasing sunt realizate de către societăţile de leasing, persoane juridice romane care se înfiinţează si funcţionează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata.
Consideram ca, pentru a fi calificata ca o societate de leasing, aceasta trebuie sa aibă ca obiect principal de activitate „operaţiuni de leasing".
Contractul de leasing
Leasingul este la acest moment, pe plan internaţional, unul din cele mai răspândite mijloace de realizare a finanţărilor.
Problema esenţiala pe care o ridica noţiunea de ,,contract de leasing" o reprezintă existenta sau inexistenta unui asemenea contract.
Se pune întrebarea: este leasingul un contract sau o operaţiune formata dintr-un complex de contracte? Deşi se aseamănă cu contractele de închiriere, vânzare in rate, cat si de locaţie viagera, leasingul ca natura juridica este o modalitate contractuala de finanţare la termen. Leasingul era, pana nu demult, un contract întâlnit mai cu seama in legislaţia comerciala internaţionala, fiind impus insa de noile realităţi economice pe plan naţional, ca un adevărat contract complex având următoarele caracteristici:
- un contract de vânzare-cumpărare, prin care se achiziţionează bunul solicitat de utilizator;
- un contract de mandat, prin care sunt stabilite elementele vânzării si, in acelaşi timp, se realizează operaţiunile tehnice, dar si formalităţile administrative necesare;
- un contract de locaţie, a cărui durata cat si ratele sunt determinate din cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobânzii de leasing in cazul leasingului financiar si din cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de către părţile contractante in cazul leasingului operaţional;
- o promisiune unilaterala de vânzare in favoarea cumpărătorului utilizator.
Părţile contractului
Potrivit legii, un element esenţial al contractului de leasing ii constituie părţile in contract, si anume locatorul-finanţatorul si utilizatorul. lata deci ca, spre deosebire de complexa operaţie de leasing bazata pe o operaţie trilaterala (furnizor-finanţator, utilizator) contractul in sine se încheie intre doua părţi.
Drepturile si obligaţiile finanţatorului
Finanţatorul se bucura de următoarele drepturi :
- daca utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, drepturilor reale ale finanţatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului sindic;
- daca insa utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispoziţiile alineatului precedent se aplica si lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata.
Potrivit legii finanţatorul are următoarele obligaţii:
- sa  respecte  dreptul  utilizatorului  de  a  alege   furnizorul  potrivit necesitaţilor;
- sa încheie un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, in condiţiile expres formulate de către acesta;
- sa încheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmită acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie;
- sa respecte dreptul de opţiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau achiziţionarea ori restituirea bunului;
- sa ii garanteze utilizatorului folosinţa liniştita a bunului, in condiţiile in care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
- sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.
Drepturile si obligaţiile beneficiarului
Intr-un contract de leasing utilizatorul are următoarele drepturi:
- in cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garanţie si postgarantie utilizatorul are drept de acţiune asupra furnizorului;
- dreptul de a exercitară acţiunile posesorii fata de terţi.
Obligaţiile utilizatorului sunt următoarele:
- sa recepţioneze si sa primească bunul la termenul stipulat in contractul de leasing;
- sa exploateze bunul conform instrucţiunilor elaborate de către furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa ii exploateze;
- sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fără acordul finanţatorului;
- sa respecte termenele de plata si cuantumul ratelor de leasing;
- sa suporte cheltuielile de întreţinere si alte cheltuieli ce deriva din contractul de leasing;
- sa îşi asume totalitatea obligaţiilor care decurg din folosirea directa sau prin prepuşii săi (inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii), precum si din cazuri fortuite a bunului pe întreaga perioada contractuala in paralel cu plata ratelor de leasing pana la atingerea valorii contractului de leasing;
- sa nu împiedice finanţatorul in verificarea stării modului de exploatare a bunului obiect al contractului de leasing;
- sa informeze finanţatorul, in timp util, cu privire la orice tulburare venita din partea unui terţ, referitor la dreptul acestuia de proprietate;
- sa   nu   modifice   obiectul   contractului   fără   acordul   prealabil   al finanţatorului;
-  sa restituie bunul respectând prevederile contractuale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...