loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Condiţiile impuse profesionistului persoană fizică în vederea dobândirii calităţii de comerciantConditiile impuse comerciantului persoana fizica sunt de doua feluri:
         a) condiţii necesare protejării persoanei interesate în realizarea faptelor de comert referitoare la capacitate juridică a persoanei respective;
         b) condiții necesare protejarii intereselor generale, care se referă la cauze de incapacitate sau incompatibilitate;
         c) condiţii necesare pentru desfăşurarea activităţii referitoare la exploatarea unei întreprinderi
         Conditiile impuse profesionistului comerciant persoană fizică rezultă din următoarele dispoziții legale:
         1. persoana fizică trebuie să aibă capacitatea juridică cerută de lege, respectiv capacitatea deplină de exercițiu, vârsta de 18 ani (art. 8 pct. 1 O.U.G. 44/2008), cu excepția membrilor întreprinderii familiale cărora legea le solicită vârsta de 16 ani la data cererii solicitării înregistrării întreprinderii respective;
Potrivit art. 8 pct. 1, lit. a, din O.U.G. nr. 44/2008 pot desfăşura activităţi economice în formele prevăzute de prezenta ordonanţă[1], persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, respectiv, persoanele fizice care solicită autorizarea pentru desfăşurarea de activităţi economice ca PFA, ca întreprinzător titular de întreprindere individuală şi ca reprezentant al întreprinderii familiale. Pentru membrii întreprinderii familiale legea solicită împlinirea vârstei de 16 ani la data solicitării autorizării.
         Nu au capacitatea de a fi comercianţi:
        F  minorul cu capacitatea de exercitiu restrânsă (14-18 ani). Poate încheia însă anumite acte juridice, de la vârsta de 16 ani pentru care nu are nevoie de încuviinţarea prealabilă a reprezentantului legal.
       F interzişii judecatoreşti, deoarece sunt lipsiţi de capacitate de exercitiu, neavând discernământul faptelor pe care le realizează datorită stării de alienaţie mintală.
         „ Prin urmare:
         F comercianţii persoane fizice pot presta activitatea economică în mod independent numai de la vârsta de 18 ani, la aceasta vârstă dobândind capacitatea comercială.
         F persoanele fizice pot presta activitati în cadrul întreprinderii familiale de la vârsta de 16 ani în calitate de membrii ai acesteia, cu condiția să nu aibă calitatea de reprezentanţi ai acelor întreprinderi familiale. În cadrul întreprinderilor familiale se regăsesc comercianți persoane fizice, care pot avea vârsta între 16-18 ani.
         Femeia, respectiv bărbatul, căsătorită înainte de 18 ani chiar dacă a dobândit capacitate de exerciţiu deplină prin căsătorie, nu poate dobândi şi capacitatea comercială. Dacă moștenește un fond de comerț pe cale succesorală, dobândește calitatea de comerciant, dar fără să aibă dreptul să îndeplinească acte de comerț. În situație similară se găsește orice minor care dobândește un fond de comerț pe cale succesorală.
         Teoretic aceste persoane nu sunt incapabile cu privire la exercitarea comerţului, practic, însă este greu de imaginat posibilitatea de a exercita activităţi comerciale.
         1. a. Incompatibilităţi. Nu pot fi comercianţi, datorită funcţiei pe care o deţin:
         - parlamentarii,
         - funcţionarii publici în condiţiile impuse de statutul propriu, potrivit Legii nr. 188/1999[2],
         - magistraţii (judecătorii şi procurorii),
         - militarii etc.
         Nu pot fi comercianţi, datorită profesiei, acele persoane care exercită profesiuni liberale: avocţtii, notarii, medicii. Activitatea pe care o desfăşoară nu are caracter speculativ, chiar dacă obţin câştig.
De asemenea, O.U.G. nr. 44/2008 stabilește expres ca prevederile acesteia nu se aplică acelor activităţi economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restricţii de desfăşurare sau alte interdicţii.
1. b.  Decăderi. Sunt decăzute din dreptul de a fi comercianţi persoanele care au fost condamnate penal pentru una dintre faptele (infractiunile) prevazute de lege (art. 1 lit. i – Legea nr. 12/1990 modificată). Trebuie să existe o hotărâre judecatorească (de condamnare) în acest sens.
         Totodata O.U.G. nr. 44/2008 art. 8 pct. 1, lit. b prevede că o persoană are dreptul să desfăşoare activităţi economice - ca PFA, ca întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individuale, sau ca reprezentant, respectiv, membru într-o întreprindere familială – dacă nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal.
1. c. Interdicții. Interdicţiile pot fi legale şi convenţionale.
         F Interdicţiile legale se referă la anumite activităţi care nu pot face obiectul comerţului privat (particular) şi care sunt monopol de stat (prelucrarea tutunului, prospectarea şi extracţia cărbunelui, a minereurilor feroase) sau activităţi care sunt considerate infracţiuni (fabricarea sau comercializarea unor droguri sau narcotice în alt scop decât de medicament).                                                                F interdicţiile convenţionale sunt stabilite sub forma clauzelor inserate în contract şi produc efecte numai între părţile constractante.
Exemplificăm în acest sens:
F clauze de exclusivitate prin care un distribuitor se obligă faţă de producator să nu vândă decât anumite produse – în speţă, cele fabricate de producător. Spre exemplu ,,agentul nu poate negocia și nu poate încheia, pe contul său, fără consimțământul expres al comitentului, în regiunea determinată prin contract, operațiuni de comerț concurente privind bunuri și /sau servicii similare celor care fac obiectul contractului de agenție,,;
 F clauze de nonconcurenţă cu privire la comerciantul agent comercial permanent, căruia i se impune o anumită restrângere de activitate prin această clauză.
         2. exercitarea sistematică a unei activități organizate (producere, administrare ori înstrăinare de bunuri sau prestarea de servicii) de producție, comerț sau prestări servicii, cu titlu de profesiune (art. 3 alin. 3 Cod civil coroborat cu art. 9 alin. 2 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind  Cod civil);
Persoana fizică trebuie sa dețină calificareapregatirea profesională sau, dupa caz, experienţa profesională necesară pentru a desfășura activitatea economică pentru care se solicita autorizaţia.
Calificarea se poate dovedi cu următoarele acte[3]:
         1. diploma, certificatul sau adeverinţa de absolvire a unei institutii de invățământ preuniversitar sau universitar,
         2. certificat de calificare profesională sau de a unei forme de pregatire profesională, organizată în condiţiile legii, în vigoare la data eliberării acestuia,
         3. certificat de competentă profesională,
         4. cartea de meşteşugar,
         5. carnetul de munca al solicitantului,
         6. declarația de notorietate cu privire la abilitatea de a desfăşura activitatea pentru care se solicită autorizarea, eliberată de primarul localităţii respective în mod gratuit în cazul meseriilor tradiţionale artizanale,
         7. atestatul de recunoaştere a calificării şi/sau de echivalare pentru persoanele fizice care au  dobândit calificarea în străinătate,
         8. atestatul de recunoaştere a calificării dobândite în străinătate, în afara sistemului de învăţământ,
         9. orice alte dovezi care să ateste experienţa profesională.
         3. activitatea profesionistului comerciantul, considerată activitate economică, trebuie să aiba drept scop obţinerea de profit excluzându-se în principal activitatea nelucrativă (art. 2 lit. a, din O.U.G. nr 44/2008);
4. activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, să fi realizată pe riscul întreprinzătorului (art. 2 lit. f din O.U.G. nr 44/2008); Comerciantul acţionează pe riscul său şi ca regulă cu răspundere nelimitată.
         O.U.G. nr. 44/2008 reglementează pentru prima dată în România, patrimoniul de afectaţiune ca fiind o fracţiune distinctă a patrimoniului (bunuri drepturi şi obligaţii) unei PFA, titularului de întreprindere individuală, membrilor întreprinderii familiale afectate scopului exercitării activităţii economice separată de gajul general al creditorilor persoanli ai acestora.
Răspunderea nelimitată este carcteristică pentru comerciantul persoană fizică – PFA, întreprinzător tiular de întreprindere individuală. El răspunde cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi în completare cu patrimoniul său, adica cu toate bunurile sale mobile şi imobile, prezente şi viitoare care se găsesc în patrimoniul său.
În cazul membrilor întreprinderii familiale legea instituie pe lângă răspunderea nelimitată (cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi în completare cu patrimoniul său propriu) şi răspunderea solidară şi indivizibilă pentru datoriile contractate de reprezentantul întreprinderii familiale.
Creditorii ale caror creanţe izvorasc din faptele de comerţ ale comerciantului se află în concurs şi pe aceeași poziţie cu ceilalţi creditori ai comerciantului, creditori ale căror creanţe izvorăsc din acte civile.
         5. nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiar- fiscală, de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal (art. 8 lit. b, O.U.G. 44/2008);
         6. au un sediu profesional declarat (art. 8 lit. c, conform art. 9 alin. 2, O.U.G. 44/2008);
         Pentru stabilirea sediului profesional  este necesar ca PFA, titularul de întreprinderii individuale sau oricare alt membru al întreprinderii familiale, de la caz la caz, să deţină un drept de folosinţă asupra imobilului la adresa căruia acesta este declarat. Dreptul de folosinţă poate avea ca temei juridic un contract de vânzare-cumpărare, testament, caz în care comerciantul este proprietar, sau cun contract de locaţiune caz în care comerciantul este locatar.
         Desfăşurarea activităţilor economice prin intermediul unui sediu permanent de către cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European se realizează cu respectarea reglementărilor în vigoare privind sediul permanent.
         7. declaraţia pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul, sanitar-veterinar, protecţiei mediului, şi al protecţiei muncii (art. 8 lit. d, O.U.G. nr. 44/2008);
         8. să fie înregistrat în registrul comerţului şi autorizat potrivit legilor în vigoare (art. 7 pct. 1, O.U.G. nr. 44/2008). Înregistrarea la oficiul registrul comerţului este elementul ce distinge profesionistul comerciant de profesionistul necomerciant.
         Potrivit art. 8 pct. 1 lit. d ,,comerciantul trebuie să declare pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protecţiei mediului şi al protecţiei muncii. Îndeplinirea condiţiilor de funcţionare  se face potrivit art. 5, 15 şi următoarele din Legea nr. 359/2004, privind simplificarea formalităţilor de înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale (în cazul nostru, ca urmare a O.U.G. nr. 44/2008, PFA, întreprinzător individual, întreprindere familială), persoanelor fizice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea persoanelor juridice, cu modificările ulterioare, atât pentru sediu profesioanl, pentru fiecare punct de lucru, cât şi pentru activităţile desfăşurate în afara sediului profesional sau a punctelor de lucru.
        Cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării se depune la registrul comerţuluide pe lângă tribunalul din judeţul în care solicitantul îşi stabileşte sediul profesional (art. 12 pct. 1, O.U.G. nr. 44/2008). Cererea menţionată va fi însoţită de :
A. documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării PFA, care cuprinde (anexa din O.U.G. nr. 44/2008):
1. carte de identitate sau paşaport, fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
2. document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat certificat de moştenitor, contractd e vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiusau orice alt act juridic carecoferă dreptul de folosinţă etc. –copie legalizată;
3. declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzută de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanita-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
4. fotocopii certficate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesioanlă, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi speciale;
5. fotocopii certficate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesioanlă, dacă este cazul;
B. documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării a întreprinderii individuale, care cuprinde (anexa din O.U.G. nr. 44/2008):
1. carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale- fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul;
2. document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat certificat de moştenitor, contractd e vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiusau orice alt act juridic carecoferă dreptul de folosinţă etc. –copie legalizată;
3. declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzută de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanita-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
4. fotocopii certficate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesioanlă, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi speciale;
5. fotocopii certficate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesioanlă, dacă este cazul;
C. documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării a întreprinderii individuale, care cuprinde (anexa din O.U.G. nr. 44/2008):
1. carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul ;
2. document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat certificat de moştenitor, contractd e vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiusau orice alt act juridic carecoferă dreptul de folosinţă etc. –copie legalizată;
3. declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzută de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii;
4. fotocopii certficate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesioanlă, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi speciale;
5. fotocopii certficate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesioanlă, dacă este cazul;
6. acordul de constituire  încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate, şi procura specială, sub forma unui înscris sub semnătură privată, prin care reprezentantul este desmnat prin acordul de constituire să gestioneze interesele întreprinderii familiale.
         ü Înregistrarea în registrul comerţului a PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale se face în baza rezoluţiei motivate a directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
         Dacă sunt îndeplinite condiţiile referitoare la cuprinsul cererii, documentaţiei şi a docimentelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională, directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal va dispune  înregistrarea în registrul comerţului şi autorizarea funcţionării PFA, a întreprinderii individuale şi a întreprinderii familiale


[1] PFA, întreprinzătorul persoana fizică titular al întreprinderii individuale, membrii întreprinderii familiale
[2] Legea funcţionarului public, republicată în 22. 03. 2004.

[3] A se vedea Anexa la O.U.G. nr. 44/2008.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...