loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Comerciantul - întreprinzător persoană fizică titular al întreprinderii individualeÎntreprinderea individuală este întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător[1].
         Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este este comerciant persoană fizică de la dat înregistrării în registrul comerţului.
         Prin înregistrarea în registrul comerţului întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică.
         ü Prerogativele comerciantului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale. Întreprinzătorul persoană fizică:
         F  poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în calitate de angajator persoană fizică, potrivit legii, pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale;
         F poate colabora cu alte persoane PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuatrea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit. Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale nu va fi considerat un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează, în condiţiile prevăzute mai sus chiard acă colaborarea este exclusivă.
         F poate cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează în acelaşi domeniu, ca şi într-un alt domeniu de activitate decât cel în care şi-a organizat întreprinderea individuală.
         Întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale este asigurat în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj.
         ü Răspunderea întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale:
         F  răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi în completare cu întreg patrimoniul său.
         F   în caz de insolvenţă, va fi supus procedurii  simplificate prevăzute de Legea nr. 85/2006.
         ü Încetarea activităţii întreprinzătorului persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale. 
         Potrivit art. 27 alin. 1, întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale îşi încetează activitatea şi este radiat din registrul comerţului în următoarele cazuri:
         a) prin deces;
         b) prin voinţa acesteia
         c) la cererea unei persoane fizice sau juridice prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului. Radierea înregistrării păgubitoare, se cere în tot sau numai  cu privire la anumite elelmente  ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tors au în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărâre judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului (art. 25 alin. 1).
         Cererea de radiere, însoţită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul profesional, de către orice persoană interesată.
         În cazul în care întreprinzătorul decedează, moştenitorii pot continua întreprinderea, dacă îşi manifestă voinţa, printr-o declaraţie autentică, în termen de 6 luni de la data dezbaterii succesiunii. Dacă sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii economice ca întreprindere familială.
         Activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor.


[1] Întreprinderea economică este activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi sistematic, combinând resurse financiare, forţa de muncă atrasă, materii prime, mijloace logistice şi informaţie, pe riscul întreprinzătorului, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege (art. 2 lit. f. din O.U.G. nr. 44/2008).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...