loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Capitalul propriu- cuprinde sursele de finanţare existente la dispoziţia unităţii. Împreună cu datoriile pe termen lung formează capitalurile permanente. Structural, capitalul propriu constă din: capital social, prime legate de capital, rezerve din reevaluare, rezerve, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului. Reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale.
            a) Capitalul social este constituit de aportul în bani şi în natură al asociaţilor. El se diferenţiază în capitalul subscris nevărsat şi capitalul subscris vărsat.
            - Capitalul subscris nevărsat reprezintă capitalul pe care acţionarii  s-au obligat să-l pună la dispoziţia întreprinderii.
            - Capitalul subscris vărsat reprezintă acea parte din capitalul subscris care a fost depusă la dispoziţia întreprinderii.
            Capitalul social se constituie la valoarea nominală a acţiunilor subscrise la înfiinţarea societăţii şi care se modifică pe perioada desfăşurării activităţii, prin majorări sau diminuări de capital şi se lichidează în momentul desfiinţării întreprinderii.
b) Acţiuni proprii - reprezintă acţiunile proprii răscumpărate temporar în vederea distribuirii personalului întreprinderii sau terţilor, regularizării cursului bursier sau reducerea capitalului social.
c) Prime de capital reprezintă surse provenite din operaţii de creştere a capitalului prin noi emisiuni de acţiuni, fuziune sau aport în natură, ca diferenţă între preţul de emisiune al noilor acţiuni (mai mare) şi valoarea nominală a acţiunilor (mai mică). Noile acţiuni emise trebuie să aibă aceeaşi valoare nominală, pentru a asigura aceleaşi drepturi acţionarilor.
            d) Rezerve din reevaluare reprezintă diferenţele de valoare rezultate ca urmare a operaţiunii de reevaluare a activelor imobilizate ca diferenţă între valoarea (mai mare) obţinută şi valoarea înregistrată în contabilitate (mai mică). Aceste rezerve pot fi folosite la creşterea capitalului social sau alte destinaţii stabilite potrivit normelor în vigoare.
            e) Rezerve sunt surse constituite anual din profitul întreprinderii, potrivit reglementărilor în vigoare, de statutul societăţilor comerciale şi, respectiv Hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor sau Asociaţilor. La rândul lor rezervele sunt diferenţiate în: rezerve legale, rezerve statutare, rezerve pentru acţiuni proprii şi alte rezerve.
            Rezervele legale se stabilesc din profitul brut sau primele de capital şi au destinaţia de a proteja capitalul.
            Rezervele statutare se calculează anual din profitul net al întreprinderii potrivit prevederilor din statutul acesteia.
            Rezerve pentru acţiuni proprii se constituie în cazul în care o societate pe acţiuni şi-a răscumpărat propriile acţiuni cu scopul menţinerii nivelului capitalului propriu al acesteia.
            f) Alte rezerve neprevăzute de lege sau statut, pot fi constituite din profitul net potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.
            g) Rezultatul reportat reprezintă fie rezultatul financiar fie o parte din acesta a cărei repartizare a fost amânată de Adunarea Generală a Acţionarilor. Rezultatul reportat poate fi pozitiv, în cazul beneficiilor nerepartizate, sau negativ, adică pierderi constatate la închiderea exerciţiilor anterioare, neacoperite încă din punct de vedere financiar.
            h) Rezultatul exerciţiului este legat direct de veniturile şi cheltuielile întreprinderii, şi poate fi pozitiv, situaţie în care reprezintă - profit - adică o sursă proprie de finanţare până în momentul repartizării lui pe destinaţiile legale sau statutare, sau poate fi negativ, caz în care este o pierdere ce trebuie acoperită. În bilanţ, rezultatul  negativ - pierderea - este prezentat cu semnul minus şi micşorează capitalul propriu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...