loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE ACTIVE IMOBILIZATE (IMOBILIZĂRI)            Aceste conturi, prin conţinutul lor, evidenţiază existenţa şi mişcarea imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare, reflectate în „Planul de conturi general” la clasele 2 „Conturi de imobilizări”, prin grupele 20„Imobilizări necorporale”, 21 „Imobilizări corporale”, 23 „Imobilizări în curs”, 26 „Imobilizări financiare”.
Din punct de vedere al funcţiei contabile sunt conturi de activ.
Se debitează cu intrările de imobilizări prin achiziţie, producţie proprie, aport în natură, donaţii, plusuri etc.
Se creditează cu ieşirile de imobilizări prin scoaterea din funcţiune (casare), vânzare (cedare), donaţii, lipsuri la inventar; soldul debitor evidenţiază valoarea contabilă de intrare a imobilizărilor aflate în acel moment în unitate.
            Imobilizările necorporale şi corporale sunt supuse amortizării. Amortizarea  reprezintă alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă estimată. Unităţile pot utiliza unul din următoarele regimuri de amortizare:
Amortizarea liniară – constă în repartizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe asupra cheltuielilor de exploatare, în cote anuale egale, proporţionale cu durata de utilizare; cota medie anuală        = 100/durata de utilizare.
Amortizarea degresivă – presupune multiplicarea cotelor medii de amortizare lineară cu coeficienţi şi prevăzută de lege, funcţie de durata de utilizare normală, şi anume:
K = 1,5 pentru durata normală între 2-5 ani;
K = 2,0 pentru durata normală între 5-10 ani;
K = 2,5 pentru durata normală peste 10 ani.
Acest sistem de amortizare se poate aplica cu sau fără influenţa uzurii morale.
Amortizarea accelerată – constă în includerea în primul an în cheltuieli de exploatare a unei amortizări de 50% din valoarea mijlocului fix, iar în anii rămaşi calcularea amortizării se face linear, prin raportarea valorii rămase la numărul de ani de utilizare rămaşi. Aplicarea acestui sistem de amortizare este permisă doar cu aprobarea M.F.P. pe baza unei documentaţii întocmite de întreprindere.

13.1 Imobilizările necorporale


Mecanismul de funcţionare al conturilor de imobilizări necorporale şi corporale se prezintă astfel:

           404                                 20 - 21                     28                                681
  “Furnz.de imob.”                 “Imobilizări”               “Amortiz.imob.”          “Chelt. de expl.”
D                     C          D                       C   D                        C   D                        C
           
  Valoarea imobilizărilor         Valoarea amortizării
             intrate                        imobilizărilor                   Amortizarea
înregistrată


                   72                                                                    6583
    ”Venituri din producţia                                     „Cheltuieli privind activele cedate
          de imobilizări”                                                şi alte operaţii de capital”
D                                      C                    D                                                               C
       
  Valoarea imobilizărilor           Valoarea rămasă de
   realizate din                          amortizat (netă contabilă)
   producţie proprie                  a imobilizărilor cedate
                                                    sau scoase din activ13.2  Imobilizările necorporale


Exemplul 1. Funcţionarea conturilor de imobilizări necorporale
a) O societate efectuează cheltuieli de constituire în sumă de 12.000 lei
Operaţia produce o creare, o creştere a cheltuielilor de constituire (+A) înregistrată în debitul contului 201 „Cheltuieli de constituire” şi, concomitent, o creşterea a datoriei către furnizorii de imobilizări (+P) evidenţiată în contul 404 „Furnizori de imobilizări”.


 
                201                          =                      404                                 12.000
  “Cheltuieli de constituire”            “Furnizori de imobilizări”
   

b) Se înregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire în primul an (12.000 : 3 ani  = 4.000)
Operaţia produce o creştere a cheltuielilor cu amortizările imobilizărilor necorporale (+A) înregistrată în debitul contului 681 “Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele”, şi concomitent, o creştere de amortizare înregistrată (+P) evidenţiată în creditul contului  280 “Amortizări privind imobilizările necorporale”.

             681                        =                      280                          4.000
     “Cheltuieli de exploatare                       “Amortizări privind       (٭)
privind amortizări şi provizioane”          imobilizările necorporale”                       


 
Notă:  (٭) această operaţie se repetă trei ani la rând.

c) Se înregistrează scoaterea din evidenţă a cheltuielilor de constituire după trei ani.
Operaţia produce o scădere a amortizării (-P) înregistrată în debitul contului 280 „Amortizări privind imobilizările necorporale” şi, concomitent, o scădere, scoatere din evidenţă a imobilizărilor necorporale (-A) evidenţiată în creditul contului 201 „Cheltuieli de constituire”.


 
                          280                   =                         201                          12.000
        “Amortizări privind                   “Cheltuieli de constituire”
    imobilizările necorporale”                                    


 
Situaţia în conturi se prezintă astfel:

404                                201                               280                                    681
      ”Furnizori de        ”Chelt.de constitituire”       „Amortiz. privind”        ”Chelt. de expl. privind
       imobilizări                                                      imob.necorporale            amortiz.şi proviz.”
D                        C       D                           C        D                          C     D                             C

 
                    12.000          12.000      12.000            12.000     4.000           4.000
                                     a                                         c                    4.000              4.000
                                                                                                      4.000              4.000
                                                                                                            b


Exemplul 2.  Funcţionarea conturilor de imobilizări corporale
a) O societate achiziţionează o construcţie în valoare de 100.000 lei
Operaţia produce,  o creştere a valorii mijloacelor fixe - construcţii (+A), înregistrată în debitul contului 212 „Construcţii” şi, concomitent, creşterea datoriei faţă de furnizori de imobilizări, evidenţiată în creditul contului 404 “Furnizori de imobilizări”.

          212               =                      404                                   100.000
              “Construcţii”                              “Furnizori imobilizări”


 
Se înregistrează amortizarea, ştiind că durata normală de funcţionare este de 10 ani.
Această operaţie produce creşterea cheltuielilor cu amortizările (+A) înregistrate în debitul contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările şi provizioanele” şi concomitent, o creştere a amortizării mijloacelor fixe - construcţii (+P) prin creditul contului 281 „Amortizări privind imobilizările”. 
                        681                      =                    281                              10.000
“Chelt. de exploatare privind              “Amortizări privind
amortizările şi provizioanele”                      imobilizările corporale”


În mod similar se înregistrează amortizarea pentru următorii 9 ani.
c) se înregistrează ieşirea din patrimoniu care poate avea loc pe două căi:

c1) la limita duratei de utilizare se scoate din evidenţă, determinând o scădere, scoatere din evidenţă a mijloacelor fixe construcţii (-A), înregistrate în creditul contului 212 „Construcţii” şi concomitent, o micşorare a amortizării (-P) prin debitul contului 281 „Amortizări privind imobilizările corporale”. 
                   281                      =                         212                           100.000
     “Amortizări privind                                          “Construcţii”
  imobilizările corporale”
    
c2) vânzarea înainte de expirarea duratei de utilizare (ex. după 3 ani amortizat = 3 x 10.000 = 30.000 amortizare înregistrată) operaţie ce determină o scădere a valorii contabile a mijloacelor fixe – construcţii (-A) înregistrată în creditul contului 212 “Construcţii”, concomitent cu o micşorare a amortizării (-P) în debitul contului 281 “Amortizări privind imobilizările corporale pentru valoarea de 30.000 amortizată, iar pentru partea neamortizată 70.000 = 100.000 – 30.000 o creştere a cheltuielilor privind activele cedate (+A) în debitul contului 6583 “Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital”. 
                  %                             =                     212                          100.000
                     281                                      “Construcţii”                     30.000
   “Amortiz.priv.imob. corporale”
                    6583                                                                               70.000
  “Chelt.priv.activele cedate
  şi alte operaţii de capital” 


Înregistrarea schematică în conturi se prezintă astfel:

- pentru c1):

         404                             212                                281                                           681
   ”Furnizori de             ”Construcţii”           ”Amortizările privind           ”Chelt. de expl.privind
      imobilizări”                                                      imobilizările”             amortiz. şi provizioanele”
D                        C    D                      C      D                               C       D                                C
 
             100.000                                                                    10.000                10.000
              100.000                                                       (…)                      (…)
          a                   100.000         100.000         de 10 ori    b      de 10 ori         
                                               c1                            100.000             100.000


 
pentru c2):

         404                        212                                 281                                     681
  ”Furnizori de                     “Construcţii”              ”Amortizări privind      ”Chelt. de expl.privind
    imobilizări                                                           imobilizările                  amortiz. şi proviz.”
D                      C         D                          C         D                         C     D                              C 
                100.000         100.000                                                 10.000               10.000
                                                                                                   10.000               10.000
                                 a                                                                10.000               10.000
                                                              30.000          30.000      30.000               30.000
                                                                      c2                                              b
                                                                                                             
6583
                                                                                    „Cheltuieli privind activele cedate şi
alte operaţii de capital”
                                                                                D                                                           C


 
                                                              70.000                        70.000
                                                            100.000             c2   
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...