loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

ANALIZA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR DE CAPITALURI PROPRIIConturile din această grupă reflectă sursele proprii de finanţare permanentă şi cuprind: aportul proprietarilor (acţionari, asociaţi) la capitalul societăţii (cu ocazia constituirii societăţii), ca şi pe parcursul desfăşurării activităţii acesteia; rezultatul obţinut sub formă de profit sau pierdere, prime de capital, rezerve din reevaluare, rezultatul reportat, rezerve, pierderi, subvenţii de la buget şi mişcarea capitalurilor proprii.
Ele servesc la cunoaşterea situaţiei financiare a titularilor de patrimoniu.
Din punct de vedere al funcţiei contabile, conturile din această grupă au funcţie contabilă de pasiv.
Se creditează la constituirea capitalurilor proprii prin aportul în natură sau/şi în bani al proprietarilor, prin capitalizarea propriilor rezultate, prin subvenţii de la buget şi din alte surse, prin autofinanţare (pe seama cheltuielilor) şi alte operaţii. Se debitează cu micşorarea capitalurilor proprii, prin rambursarea capitalului social către asociaţi, prin acoperirea pierderilor din capitaluri proprii, prin transformarea subvenţiilor în venituri cu ocazia amortizării, prin operaţiile interne de transformare a unor capitaluri proprii în alte structuri. Soldul este creditor şi reflectă capitalurile proprii existente ca surse permanente şi cu durata mai mare de un an pentru finanţarea activelor.


11.1 Contul 101 „Capital social” este folosit pentru înregistrarea capitalului subscris şi vărsat în natură şi numerar de către acţionari sau asociaţi, cât şi a majorărilor şi micşorărilor de capital pe parcursul activităţii întreprinderii.
Subscrierea capitalului este operaţia prin care asociaţii sau acţionarii declară şi semnează actul constitutiv pentru sumele de bani şi valoarea bunurilor cu care se angajează să participe la constituirea societăţii comerciale. Vărsarea capitalului este operaţia de punere la dispoziţia societăţii a aporturilor în bani şi în natură, subscrise.
Contul 104Primele de capital” evidenţiază primele de emisiune, de aport, de fuziune şi sunt excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor şi părţilor sociale.
Contul 105 „Rezerve din reevaluare” serveşte la înregistrarea diferenţelor din reevaluarea elementelor de activ (în special, imobilizările) potrivit normelor legale; adică diferenţa dintre valoarea de utilitate şi valoarea de intrare în patrimoniu (valoarea contabilă).
Contul 106 „Rezerve” serveşte pentru înregistrarea unor cote părţi din profitul obţinut precum şi prin trecerea altor surse proprii la rezerve.
Contul 117 „Rezultatul reportat” serveşte la înregistrarea profitului nerepartizat şi a pierderii reportate.
Contul 121 „Rezultatul exerciţiului” serveşte la înregistrarea profitului pierderii rezultate la sfârşitul perioadei de gestiune. Se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile perioadei de gestiune.
Un cont distinct, folosit în înregistrarea capitalului propriu, este 456  „Decontări cu asociaţii privind capitalul” care este un cont de active circulante în decontare, de creanţe, iar după funcţia contabilă, cont bifuncţional. Se debitează în cazul constituirii unei societăţi cu aporturi în bani şi/sau în natură subscrise; se creditează în cazul retragerii capitalului social şi al lichidării societăţii cu sumele achitate acţionarilor. Soldul este debitor şi reflectă aporturile în bani şi/sau în natură, subscrise şi nevărsate, respectiv soldul poate fi creditor şi reprezintă sumele datorate acţionarilor în condiţiile retragerii până la achitarea lor.

Mecanismul de funcţionare al conturilor de capitaluri proprii se prezintă astfel:                  456                                                  101                                                  456
  “Decont cu asociaţii                          “Capital social”                       “Decont cu asociaţii
      privind capitalul”                                                                                               privind capitalul”    
  D                              C           D                                                 C        D                                  C    

 


                        capital retras de acţionari          capitalul social subscris de
                                                                  acţionari în natură şi bani
  
 106
                                                                   D                  “Rezerve”                 C
                                                                                                                            
                                                                                  Rezerve destinate
                                                                                măririi capitalului social
        121
           “Profit şi pierdere”  
D                                                            C

                  Pierderi realizate în exerciţii
 financiare anterioare şi după
 închiderea exerciţiului
               financiar curent se reduc
 din capitalul social

 Sold 101 creditor - capital social
 subscris nevărsat şi cel vărsat

Exemplul 1.
S.C. AVA pe acţiuni înregistrează subscrierea la capitalul social în valoare totală de 25.000 lei. Vărsarea capitalului (aducerea elementelor de aport la dispoziţia unităţii) se face după 10 zile.

Subscrierea capitalului social în valoare de 25.000 lei.
Operaţia produce o creştere a creanţelor asupra acţionarilor (+A) înregistrată în debitul contului 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul” şi, concomitent, constituirea capitalului social (+P) evidenţiată în creditul contului 1011 „Capital social subscris nevărsat”.456                  =                     1011                              25.000
     “Decontări cu asociaţii                 “Capitalul social
         privind capitalul”                                  subscris nevărsat”


 


Vărsarea capitalului: depunerea sumei de 25.000 lei în contul de la bancă.
Operaţia produce o creştere a disponibilului bănesc din contul de la bancă (+A) înregistrată în debitul contului 5121 „Conturi la bănci în lei” şi, concomitent, o micşorare a creanţei acţionarilor (-A) evidenţiată în creditul contului 456 „Decontări cu asociaţii privind capitalul”. 
5121           =                         456                                25.000
“Conturi curente la bănci”             “Decontări cu asociaţii
  privind capitalul”
 
Concomitent cu operaţiunea b), se face trecerea capitalului subscris nevărsat în capital subscris vărsat.
Operaţia produce o scădere a capitalului social subscris nevărsat         (-P) înregistrată în debitul contului 1011 „Capital social subscris nevărsat” şi, concomitent constituirea capitalului social subscris vărsat evidenţiată în creditul contului 1012 „Capital social subscris vărsat”. 
                        1011                    =                    1012                            25.000
           „Capital social                                         „Capitalul social
         subscris nevărsat”                            subscris vărsat”


 11.2 Rezerevele

Exemplul 2.
Se încorporează din rezerve existente 10.000 lei, în capitalul social 5.000 lei
Operaţia produce o creştere a capitalului social (+P) înregistrată în creditul contului „Capital social subscris vărsat” şi o micşorare a rezervei       (-P) reflectată în debitul contului „Rezerve”. 
              106               =                        1012                               5.000
 “Rezerve”                                 „Capitalul social
                 subscris vărsat”
 


11.3  Rezultatul exercitiului

Exemplul 3.
În anul următor societatea înregistrează pierderi (15.000 lei) şi este nevoită să acopere o parte de 5.000 din capital social (în limita legii: capital social minim 25.000 la societatea comercială pe acţiuni; se presupune că societatea comercială are un capital social de 30.000).  
Operaţia produce o scădere de capital social (-P) înregistrată în debitul contului “Capital social subscris vărsat” şi o scădere de pierdere (-A) înregistrată în creditul contului pierdere reportată.


 
                        1012                  =                      121                               5.000
          „Capital social                                        “Profit şi pierdere”
          subscris vărsat”                 

Reflectarea înregistrărilor de mai sus în formă sistematică se face astfel:

1012                                    1011                                    456                      5121           
”Cap. social subscris           ”Cap.social subscris           “Decont. cu asoc         ”Cont curente
          vărsat”                                   nevărs”                           priv. capitalul”              la bănci”  
D                                C     D                               C    D                           C    D                       C


 
25.000               25.000     25.000            25.000     25.000        25.000
                        (1c)                                    (1a)                                   (1b)
                                              

                                                                                          106
                                                                        D            ”Rezerve”            C
         5.000           
                             5.000                                                 5.000                    10.000
                                                               (2)


 
                         (3)
                                              
                121
   ”Profit şi pierdere”
D                               C
 

    15.000      5.000Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...