loading...

vineri, 3 martie 2017

INTREPRINDEREA COMERCIALA

1.      Definirea firmei comerciale.
2.      Trăsăturile definitorii ale firmei comerciale
3.      Rolul firmei comerciale în cadrul economiei

1.      Definirea firmei comerciale
Economia naţională este compusă din întreprinderi (firme economice), ele fiind
unităţile de bază ale acesteia. Firmele economice au un rol hotărâtor, întrucât în cadrul acestora se
produc bunuri materiale, se prestează servicii, se execută lucrări, într-un cuvânt se realizează
toate formele de activitate economică.
            Firmele economice sunt organizate într-un mod specific în vederea atingerii unor
obiective prestabilite. Abordarea firmei economice (întreprinderii comerciale) necesită mai întâi cunoaşterea conceptului de întreprindere ( firmă).
            Există numeroase modalităţi de a defini întreprinderea :
§  Alain Cotta defineşte întreprinderea ca un ansamblu de factori de producţie reuniţi sub autoritatea unui individ (întreprinzător) sau a unui grup, cu scopul de a obţine un câştig bănesc ca urmare a producerii de bunuri si servicii destinate pieţei.
§   Victor Beretta afirmǎ cǎ: întreprinderea  este un sistem care transformă resurse variate în vederea atingerii obiectivelor esenţiale şi care există în interacţiune cu mediul său ambiant.
§ După Francois Perroux, întreprinderea  este microcosmosul economiei de piaţă moderne. Ea este inima producţiei, repartiţiei şi schimbului.
§  În S.U.A., firma este definită ca fiind o entitate socio-economică ce desfaşoară o activitate lucrativă pe cont propiu şi plăteşte impozite.
§  În România, specialiştii definesc firma comercială ca fiind unitatea producătoare de
bază ce se caracterizează prin :
q  un gen specific de activitate, funcţionalitate şi organizare tehnologică ;
q  capacitatea de a produce anumite bunuri, de a se conduce şi autogestiona ;
q  autonomia sa financiară.

2.      Trăsăturile definitorii ale firmei comerciale
Firma comercială este caracterizată prin 3 trăsături :
a.      Trăsături organizatorico - administrative;
b.      Trăsături tehnico - productive;
c.       Trăsături economico-financiare.

a. Trăsăturile organizatorico - administrative se concretizeazǎ în faptul că firmei comerciale i se atribuie de la înfiinţare:
-          o denumire,
-          un sediu,
-          un obiect de activitate,
-          un complex de mijloace de producţie,
-          o conducere proprie,
-          un colectiv organizat de oameni.
Firma  comercială are statutul de persoană juridică. Ea poate fi desfiinţată, reorganizată (prin fuziune, absorbţie, divizare) sau poate să-şi modifice obiectul de activitate, denumirea şi sediul.
b. Trǎsǎturile tehnico-productive. Ca unitate tehnico-productivă, firma asigură desfăşurarea proceselor tehnologice la nivelul fiecărei verigi sau unităţi de bază specializate în producţia anumitor tipuri de produse sau servicii sau executarea unor lucrări.
c. Trǎsǎturile economico-sociale. Firma comercială ca unitate economico-socială este înzestrată încă de la înfiinţare cu mijloace fixe şi circulante proprii şi funcţioneazǎ pe baza a două principii :
-         principiul autonomiei funcţionale şi financiare - presupune autonomia de decizie, posibilitatea finanţării în condiţii de risc şi asumarea responsabilităţii pentru rezultatele obţinute.
-         principiul eficienţei şi rentabilităţii impune conducerii o preocupare permanentă pentru utilizarea cu eficienţă  cât mai ridicată a resurselor proprii, asigurând acoperirea cheltuielilor din venituri şi obţinerea unui profit mulţumitor.

    3. Rolul firmei comerciale în cadrul economiei
Firma comercială are un dublu rol în cadrul economiei: unul economic  şi unul social.
a.       Rolul economic al firmei se explică prin câteva aspecte :
-          finalitatea activităţii firmei constă în producerea şi comercializarea de bunuri şi servicii ;
-          pentru realizarea finalităţii sale, firma atrage şi combinǎ factorii de producţie ;
-          conducerea firmei caută să obţină cele mai multe bunuri la cele mai reduse costuri ;
-         firma comercială distribuie veniturile pe categorii de beneficiari, utilizând diferite
      forme de repartiţie :
BENEFICIARI
FORME DE REPARTIŢIE
Personalul angajat
Salarii
Organisme sociale
Cotizaţii sociale
Statul
Taxe şi impozite
Creditori şi bănci
Dobânzi, comisioane
Acţionari
Dividende
Firma
Autofinanţare

b.                  Rolul social al firmei comerciale este determinat de faptul cǎ aceasta nu poate exista decât în contextul social existent. Orice firmă există prin indivizi (prin salariaţii săi şi prin consumatorii bunurilor şi serviciilor oferite pe piaţă) faţǎ de care ea manifestă un rol social specific:
-         faţă de salariaţi (care îşi consumǎ o mare parte din viaţǎ muncind în cadrul firmei) întreprinderea trebuie să asigure condiţii bune de muncă şi o salarizare mulţumitoare. În plus, trebuie creat un climat organizaţional favorabil muncii şi inovării, recunoaşterii şi recompensării performanţelor ridicate, stimulăii competiţiei, creşterii adeziunii faţă de firmă şi ţelurile sale etc.
-         faţă de consumatori,firma trebuie să realizeze cea mai bună adaptare a bunurilor şi serviciilor produse la cerinţele clienţilor. Ea trebuie să furnizeze o informare completă şi obiectivă, prin acţiuni de publicitate şi reclamă adecvate.
Exercitarea rolurilor firmei comerciale generează interese dificil de armonizat, care fac ca la nivelul firmei să se manifeste unele contradicţii :
-          între interesele salariaţilor şi cele ale proprietarilor capitalului ;
-          între interesele titularilor de venituri (generate de întreprindere), care doresc să câştige
 cât mai mult si cele ale consumatorilor, care caută să cumpere la un preţ cât mai
 redus.Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...