loading...

vineri, 3 martie 2017

Incheierea executiei bugetare

Este etapa următoare încasării veniturilor şi efectuării  cheltuielilor pentru anul bugetar respectiv. Aceasta priveşte întocmirea documentelor de încheiere a exerciţiului bugetar. Operaţiunea se reflectă în contul de execuţie bugetară care exprimă excedentul sau deficitul bugetului la finele anului bugetar.
După sistemul adoptat de fiecare stat (sistem de exerciţiu sau de gestiune) contul de încheiere a exerciţiului bugetar are anumite particularităţi.
În sistemul de exerciţiu contul de execuţie reflectă toate operaţiunile care se referă la bugetul respectiv, chiar dacă ele se înfăptuiesc în perioada următoare datei încheierii anului bugetar.
Sistemul prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje. Printre avantaje   menţionăm faptul că sunt evidenţiate rezultatele efective ale bugetului pentru anul la care se referă. Dintre dezavantaje, se remarcă faptul că, o perioadă de timp (3÷6 luni) funcţionează în evidenţe două conturi, se urmăresc venituri şi se fac cheltuieli pentru două bugete (unul pentru anul care a expirat şi altul pentru anul care este în curs).
În sistemul de gestiune, operaţiunile privind veniturile şi cheltuielile aferente anului încheiat dar care nu au fost efectuate până la finele anului bugetar se reportează în anul bugetar următor şi se evidenţiază ca atare. Acest sistem prezintă avantajul că este mai simplu, dar are dezavantajul că nu redă o situaţie clară, a execuţiei reale a bugetului fiecărui an.
Contul general anul de execuţie bugetară este actul care prezintă veniturile şi cheltuielile bugetului pentru anul expirat ca şi rezultatul definitiv (excedent sau deficit) pentru acea perioadă. Acest act se supune dezbaterii şi aprobării Parlamentului odată cu proiectul de buget pentru anul următor celui în curs.
În România, după încheierea exerciţiului bugetar, pe baza lucrărilor efectuate de organele sale de specialitate, Guvernul prezintă Parlamentului spre deliberare şi aprobare conturile generale anuale de execuţie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor fondurilor speciale. Contul general anual de execuţie a bugetului de stat,  a bugetului asigurărilor sociale de stat şi celelalte conturi anuale de execuţie se aprobă prin lege după verificarea de către Curtea de Conturi.
Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale ordonatorilor de credite cuprind:
- la venituri   ‑ prevederi bugetare aprobate iniţial, prevederi bugetare definitive, încasările realizate;
- la cheltuieli ‑ credite aprobate iniţial, credite definitive, plăţi efectuate.
Excedentul sau deficitul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale se stabileşte ca diferenţă între veniturile încasate până la încheierea exerciţiului bugetar şi plăţile efectuate până la aceeaşi dată.
Se supune dezbaterii şi aprobării Parlamentului împreună cu aceste conturi şi contul general al datoriei publice, care  cuprinde contul operaţiunilor în ţară şi în străinătate, respectiv situaţia datoriei publice interne şi a datoriei publice externe directe a statului, precum şi situaţia garanţiilor guvernamentale pentru credite interne şi pentru credite externe primite de către alte persoane juridice.


Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...